รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ก.พ. 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

สำนักวิชาการจัดการ

2

อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

สำนักวิชาการจัดการ

3

ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

สำนักวิชาการจัดการ

4

อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

5

อาจารย์นัทชา นารมย์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6

อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7

ผศ.สุรัช คมพจน์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

8

ผศ.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9

ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10

อาจารย์พัชรพร สาลี

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

11

อาจารย์ณัญศศรณ์ ขุนสวัสดิ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

12

ผศ.วิทยา อาภรณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

13

อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

14

รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

15

อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

16

ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

17

อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

18

อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

19

อาจารย์ธมลวรรณ หวังอนุตตร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

20

อาจารย์ฐาปนีย์ ชินวงค์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

21

อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

22

อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

23

อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

24

อาจารย์จุฑารัตน์ เสมอใจ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์