รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 6 วันที่ 21 ก.พ. 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา

สำนักวิชาการจัดการ

2

อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

สำนักวิชาการจัดการ

3

อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

4

อาจารย์ธีรัช สายชู

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

5

อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6

ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7

รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8

ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

9

อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10

อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

11

อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

12

ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

13

อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

14

อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15

อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

16

ผศ.ปิยชาติ สึงตี

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

17

อาจารย์บุษบรรณ สุขกาญจน์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

18

อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

19

อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

20

ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

21

ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ