รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 2563

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์

สำนักวิชาการจัดการ

2

ผศ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

3

อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

4

อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

5

อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

6

รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

7

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

8

อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

9

อาจารย์ชลธิชา รมยะสมิต

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

10

ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

11

อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

12

อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

13

อาจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

14

อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

15

อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

16

อาจารย์อิศรา ประจงไสย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

17

อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

18

อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

19

อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

20

ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

21

อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

22

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

23

ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

24

อาจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

25

อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

26

ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

27

อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

28

ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

29

ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์