รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 2563

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2

ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3

อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

4

อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

5

อาจารย์กิตติ เชาวนะ

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

6

ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

7

อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

8

รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

9

ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

10

อาจารย์ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

11

อาจารย์กุลวดี หนูหนอง

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

12

อาจารย์ชฎายุ อุดม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

13

อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

14

อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

15

อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

16

อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์