รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ม.ค. 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์อลิศรา สระโมฬี

สำนักวิชาการจัดการ

2

อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ

สำนักวิชาการจัดการ

3

อาจารย์กนกวรรณ มีสุข

สำนักวิชาการจัดการ

4

อาจารย์นลินี ทินนาม

สำนักวิชาการจัดการ

5

ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด

สำนักวิชาการจัดการ

6

ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ

สำนักวิชาการจัดการ

7

อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

8

อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

9

อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

10

อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

11

อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

12

อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

13

อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

14

ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

15

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

16

อาจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

17

ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

18

ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

19

อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

20

อาจารย์ ดร.ณัฐธิสา นิยมธรรม

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

21

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

22

อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

23

อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

24

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

25

อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

26

อาจารย์อรชุมา เมืองสอน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

27

อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์