1. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 3. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 4. แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร 5. แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 6. แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (วิชาศึกษาทั่วไป) 7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 8. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีปรับแก้ครั้งแรก) 7. แต่งตั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์