1. ใบนำวาระขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. ใบนำวาระขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 3. ใบนำวาระขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร) 4. ใบนำวาระรายงานการประเมินหลักสูตร.......(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 5. ใบนำวาระแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร...........(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 6. ใบนำวาระรายละเอียดของหลักสูตร..........(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 7. ใบนำวาระการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง