1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 3. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (เปลี่ยนแปลงเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร) 4. รายงานการประเมินหลักสูตร.......(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 5. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร...........(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 6. รายละเอียดของหลักสูตร..........(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx)