1. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีขอปรับแก้ครั้งแรก) 2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีขอปรับแก้ครั้งที่ 2) 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) 4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) 5. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน (เพิ่มเติม)