img/teachandlearn.png
img/course.png
img/qa.png
img/training.png
img/wuaca.png
img/bannerfrontukpsf.png

websitecilt เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

checo
checo
checo
หลักสูตรพันธุ์ใหม่
ระบบพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์
ระบบออกแบบฟอร์มออนไลน์
ค้นหามติที่ประชุม ปฏิทินการประชุม มหาวิทยาลัยสีเขียว WDLR

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561 [0]
@อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
12
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 28 พ.ย. 2561 [0]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม
28
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 ก.ย. 2561 [0]
@อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 301
12
พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560 [0]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
8
ต.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ [25]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
18
ส.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 [38]
@ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
2
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560 [88]
@อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
17
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560 [49]
@อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
3
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 [78]
@อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
มี.ค. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 [96]
@อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
9
ก.พ. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1 [89]
@อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
16
ม.ค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60 [49]
@อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
11
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 [22]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
7
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 [23]
@ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
25
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 [121]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
17
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59) [22]
@อาคารวิจัย ชั้น 2
13
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58) [64]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
16
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (24 พ.ย. 58) [45]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
24
ต.ค. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58) [55]
@ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด

navvideo วิดีโอกิจกรรม navcilt

gallery

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
view [242] calendarcilt [25 มี.ค. 2563]

วิดีโอทั้งหมด
facebookcilt   workplacecilt   youtubecilt

เอกสารดาวน์โหลด

1. แนวปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams [14] [16 ก.ย. 2563]
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [90] [17 มิ.ย. 2563]
3. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [140] [19 มี.ค. 2563]
4. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [125] [29 มี.ค. 2563]
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [315] [16 มิ.ย. 2563]
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [271] [16 มิ.ย. 2563]
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [226] [16 มิ.ย. 2563]
8. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [239] [4 ต.ค. 2562]
9. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [219] [26 ก.ย. 2562]
10. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [249] [23 ก.ย. 2562]
11. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [386] [23 ก.ย. 2562]
12. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [235] [23 ก.ย. 2562]
13. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [184] [23 ก.ย. 2562]
14. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [227] [23 ก.ย. 2562]
15. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 [218] [14 ส.ค. 2562]
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
album board 5S Error File

navcilt

UKPSF