UKPSF
แอพลิเคชั่นสำหรับหารสอนออนไลน์
อบรม/สัมมนาสำหรับอาจารย์
อบรม/สัมมนาสำหรับนักศึกษา
ทุนวิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้เชิงรุก

navbar CILT

ก.ค. อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [8 ก.ค. 2563] [24]
29
ก.ค. การออกข้อสอบ วันที่ 24 ก.ค. 2563
เวลา: 13.30-15.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [8 ก.ค. 2563] [14]
24
ก.ค. การวัดและประเมินผล วันที่ 22 ก.ค. 2563
เวลา: 13.30-15.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [8 ก.ค. 2563] [33]
22
ก.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)
เวลา: 08.30-16.30 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [17 มิ.ย. 2563] [69]
1-3
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)
เวลา: 8.30-16.00 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [17 มิ.ย. 2563] [37]
25-26
มิ.ย. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การใช้ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2563
เวลา: 10.00-11.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [8 มิ.ย. 2563] [63]
16
มิ.ย. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA 18-19 มิ.ย. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301
calendarcilt [27 พ.ค. 2563] [153]
18-19
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [20 พ.ค. 2563] [123]
5-7
มี.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [18 มี.ค. 2563] [72]
13-15
มี.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ elearning (Moodle) วันที่ 11 มี.ค.2563
เวลา: 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [12 มี.ค. 2563] [81]
11

ค้นพบ 140 รายการ

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561
@วันที่จัด: 12 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [4 ธ.ค. 2561] [0]
12
[4 ธ.ค. 2561] [402]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[4 ธ.ค. 2561] [294]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[4 ธ.ค. 2561] [303]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[4 ธ.ค. 2561] [631]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[4 ธ.ค. 2561] [440]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[4 ธ.ค. 2561] [424]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[4 ธ.ค. 2561] [475]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[4 ธ.ค. 2561] [465]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

การจัดการความรู้ (KM)

การใช้โปรแกรม CANVA ในการสร้างสื่อการนำเสนอ [36]
การรเรียน PBL 7 ขั้นตอน [38]
การจัดการความรู้(KM)ทั้งหมด

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
การออกข้อสอบ วันที่ 24 ก.ค. 2563
การวัดและประเมินผล วันที่ 22 ก.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การใช้ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA 18-19 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
อบรม/สัมมนาทั้งหมด

WDLR


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 
Top