UKPSF
แอพลิเคชั่นสำหรับหารสอนออนไลน์
อบรม/สัมมนาสำหรับอาจารย์
อบรม/สัมมนาสำหรับนักศึกษา
ทุนวิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้เชิงรุก

navbar CILT

ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [3 ธ.ค. 2564] [7]
22
ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เวลา: 13.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [3 ธ.ค. 2564] [7]
22
ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [3 ธ.ค. 2564] [9]
23
ธ.ค. อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564
เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [25 พ.ย. 2564] [21]
28
ธ.ค. อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [25 พ.ย. 2564] [37]
8
ธ.ค. อบรม การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [12 พ.ย. 2564] [72]
1
ธ.ค. อบรม ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การศึกษาในยุค Next Normal วันที่ 3 ธ.ค. 2564
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [12 พ.ย. 2564] [61]
3
พ.ย. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [12 ต.ค. 2564] [88]
3
ต.ค. กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนการสอน วันที่ 29 ต.ค. 2564
เวลา: 13.30-15.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [7 ต.ค. 2564] [147]
29
ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 27 ต.ค. 2564
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [7 ต.ค. 2564] [179]
27

ค้นพบ 177 รายการ

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561
@วันที่จัด: 12 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [4 ธ.ค. 2561] [0]
12
[4 ธ.ค. 2561] [556]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[4 ธ.ค. 2561] [439]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[4 ธ.ค. 2561] [419]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[4 ธ.ค. 2561] [928]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[4 ธ.ค. 2561] [584]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[4 ธ.ค. 2561] [558]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[4 ธ.ค. 2561] [599]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[4 ธ.ค. 2561] [612]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

การจัดการความรู้ (KM)

การใช้โปรแกรม CANVA ในการสร้างสื่อการนำเสนอ [336]
การรเรียน PBL 7 ขั้นตอน [283]
การจัดการความรู้(KM)ทั้งหมด

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 22 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
อบรม การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
อบรม ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การศึกษาในยุค Next Normal วันที่ 3 ธ.ค. 2564
KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564
อบรม/สัมมนาทั้งหมด

WDLR


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 
Top