ก.พ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [16 ม.ค. 2563] [12]
7
ก.พ. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2563] [40]
5
ก.พ. อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2563] [55]
6
ก.พ. อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [27 ธ.ค. 2562] [59]
5
ธ.ค. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
เวลา: 11.00-13.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [13 ธ.ค. 2562] [62]
25
ม.ค. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2562] [110]
30-31
ธ.ค. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 101 ชั้น 2 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2562] [1940]
19-20
พ.ค. The Pre-UKPSF Self-study course
เวลา: - , - น., สถานที่: -
วันที่ประกาศ [26 ส.ค. 2562] [119]
1-31
ก.ย. ประเมินการเรียนรู้ ด้วย socrative
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [106]
11
ก.ย. กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [103]
4

ค้นพบ 126 รายการ

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561
@วันที่จัด: 12 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [4 ธ.ค. 2561] [0]
12
[23 มิ.ย. 2560] [360]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [261]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [250]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [561]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [401]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [389]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [425]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [414]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

WDLR


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 

อบรม/สัมมนาล่าสุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1
The Pre-UKPSF Self-study course
ประเมินการเรียนรู้ ด้วย socrative
กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top