ก.ค. อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 14-17 ก.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [29 ม.ค. 2563] [53]
14-17
เม.ย. อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 2 วันที่ 21-24 เม.ย. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [29 ม.ค. 2563] [41]
21-24
ก.พ. อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 1 วันที่ 18-21 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [29 ม.ค. 2563] [81]
18-21
ก.พ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5 วันที่ 7 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [16 ม.ค. 2563] [81]
7
ก.พ. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2563] [89]
5
ก.พ. อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 ม.ค. 2563] [105]
6
ก.พ. อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [27 ธ.ค. 2562] [154]
5
ธ.ค. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5 วันที่ 25 ธ.ค.2562
เวลา: 11.00-13.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [13 ธ.ค. 2562] [66]
25
ม.ค. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2562] [260]
30-31
ธ.ค. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 101 ชั้น 2 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2562] [1972]
19-20

ค้นพบ 129 รายการ

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561
@วันที่จัด: 12 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [4 ธ.ค. 2561] [0]
12
[23 มิ.ย. 2560] [366]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [266]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [256]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [582]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [408]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [394]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [437]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [421]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

WDLR


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 14-17 ก.ค. 2563
อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 2 วันที่ 21-24 เม.ย. 2563
อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 1 วันที่ 18-21 ก.พ. 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5 วันที่ 7 ก.พ. 2563
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สอนอย่างไรไห้ได้คะแนน 4.5 วันที่ 25 ธ.ค.2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top