UKPSF
แอพลิเคชั่นสำหรับหารสอนออนไลน์
อบรม/สัมมนาสำหรับอาจารย์
อบรม/สัมมนาสำหรับนักศึกษา
ทุนวิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้เชิงรุก

navbar CILT

พ.ค. Workshop Pre-UKPSF รุ่น 11 (สาหรับอาจารย์ชาวไทย)
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
calendarcilt [2 เม.ย. 2564] [30]
18-21
มี.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแนะนำเกณฑ์ AUN-QAระดับสถาบัน" วันที่ 4 มี.ค. 2564
เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 มี.ค. 2564] [15]
4
พ.ค. Workshop Pre-UKPSF Class 10 (for forienger)
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [143]
13-14
มี.ค. อบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย)
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [283]
5-7
ม.ค. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป (ครั้งที่ 2)
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [113]
29
ม.ค. อบรม เรื่อง e-learning (ครั้งที่ 2)
เวลา: 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [100]
27
ม.ค. ปฐมนิเทศฯ มคอ.3, บันทึก มคอ.3 และ Formative Assessment (ครั้งที่ 2)
เวลา: 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [146]
26
ธ.ค. Socrative app for Formative Asessment
เวลา: 13.30-16.30 (เลื่อนจัด) น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [67]
2
พ.ย. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป (ครั้งที่ 1)
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [121]
25
พ.ย. อบรม เรื่อง การวัดผลด้านพุทธิพิสัย
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
calendarcilt [5 ต.ค. 2563] [119]
4

ค้นพบ 153 รายการ

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561
@วันที่จัด: 12 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
calendarcilt [4 ธ.ค. 2561] [0]
12
[4 ธ.ค. 2561] [472]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[4 ธ.ค. 2561] [349]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[4 ธ.ค. 2561] [359]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[4 ธ.ค. 2561] [763]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[4 ธ.ค. 2561] [504]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[4 ธ.ค. 2561] [484]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[4 ธ.ค. 2561] [535]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[4 ธ.ค. 2561] [536]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

การจัดการความรู้ (KM)

การใช้โปรแกรม CANVA ในการสร้างสื่อการนำเสนอ [143]
การรเรียน PBL 7 ขั้นตอน [134]
การจัดการความรู้(KM)ทั้งหมด

WDLR


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 
Top