ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560
@วันที่จัด: 12-12 ต.ค., เวลา: 15.00-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [4 ก.ย. 2560] [89]
12-12
มิ.ย. โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560
@วันที่จัด: 9-9 ก.ย., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [4 ก.ย. 2560] [61]
9-9
มิ.ย. งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย
@วันที่จัด: 28-29 ส.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [16 ส.ค. 2560] [64]
28-29
มิ.ย. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
@วันที่จัด: 24-25 ส.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [16 ส.ค. 2560] [67]
24-25
มิ.ย. บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
@วันที่จัด: 30-30 ส.ค., เวลา: 13.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [8 ส.ค. 2560] [183]
30-30
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
@วันที่จัด: 19 มิ.ย., เวลา: 8.30-16.30- น., สถานที่: ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [5 มิ.ย. 2560] [235]
19
มิ.ย. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ” วันที่ 28 เมษายน 2560
@วันที่จัด: 28 เม.ย., เวลา: 10.00-12.00- น., สถานที่: ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [15 เม.ย. 2560] [377]
28
มิ.ย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
@วันที่จัด: 27-28 มี.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [18 มี.ค. 2560] [328]
27-28
มิ.ย. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร" (16-18 ม.ค. 60)
@วันที่จัด: 16-18 ม.ค., เวลา: 8.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [10 ม.ค. 2560] [223]
16-18
มิ.ย. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (10 พ.ย. 59)
@วันที่จัด: 10 พ.ย., เวลา: 8.30-15.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [4 พ.ย. 2559] [411]
10

ค้นพบ 81 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
[23 มิ.ย. 2560] [128]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [97]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [86]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [253]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [213]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [204]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [221]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [226]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF (อยู่ระหว่างการสรุปผู้ผ่านการอบรม)
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top