ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (10 พ.ย. 59)
@วันที่จัด: 10 พ.ย., เวลา: 8.30-15.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [4 พ.ย. 2559] [369]
10
มิ.ย. โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ
@วันที่จัด: 22 ส.ค., เวลา: 1.00-12.00- น., สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
วันที่ประกาศ [15 ส.ค. 2559] [201]
22
มิ.ย. การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations (5-6 ส.ค.59)
@วันที่จัด: 5-6 ส.ค., เวลา: 8.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [25 ก.ค. 2559] [261]
5-6
มิ.ย. โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (20-24 ก.ค.59)
@วันที่จัด: 20-24 ก.ค., เวลา: 8.00-21.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [10 ก.ค. 2559] [206]
20-24
มิ.ย. โครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” (8 ก.ค.59)
@วันที่จัด: 8 ก.ค., เวลา: 13.30-16.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [1 ก.ค. 2559] [796]
8
มิ.ย. โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59)
@วันที่จัด: 18-19 มิ.ย., เวลา: 8.00-18.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [8 มิ.ย. 2559] [135]
18-19
มิ.ย. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (15 มิ.ย. 59)
@วันที่จัด: 15 มิ.ย., เวลา: 8.30-12.00- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [5 มิ.ย. 2559] [129]
15
มิ.ย. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระบบสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี และการนำเสนอเอกสารอ้างอิงเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ" (18 พ.ค. 59)
@วันที่จัด: 18 พ.ค., เวลา: 13.00-16.00- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 ศูนย์บรรณและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [7 พ.ค. 2559] [272]
18
มิ.ย. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59)
@วันที่จัด: 30 พ.ค., เวลา: 8.30-16.30- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [19 พ.ค. 2559] [310]
30
มิ.ย. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย.59)
@วันที่จัด: 28-29 เม.ย., เวลา: 8.00-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [16 เม.ย. 2559] [333]
28-29

ค้นพบ 72 รายการ

ส.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
@วันที่จัด: 2 ส.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [18 ส.ค. 2560] [1]
2
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560
@วันที่จัด: 17 พ.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [17 พ.ค. 2560] [88]
17
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560
@วันที่จัด: 3 พ.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [3 พ.ค. 2560] [49]
3
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
@วันที่จัด: 27 มี.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [27 มี.ค. 2560] [78]
27
มี.ค. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2
@วันที่จัด: 9 มี.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
วันที่ประกาศ [9 มี.ค. 2560] [96]
9
ก.พ. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1
@วันที่จัด: 16 ก.พ., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
วันที่ประกาศ [16 ก.พ. 2560] [89]
16
ม.ค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60
@วันที่จัด: 11 ม.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
วันที่ประกาศ [11 ม.ค. 2560] [49]
11
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
@วันที่จัด: 7 ธ.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [7 ธ.ค. 2559] [22]
7
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
@วันที่จัด: 25 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
วันที่ประกาศ [25 พ.ย. 2559] [23]
25
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
@วันที่จัด: 17 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [17 พ.ย. 2559] [121]
17
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59)
@วันที่จัด: 13 ก.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิจัย ชั้น 2
วันที่ประกาศ [13 ก.ย. 2559] [22]
13
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58)
@วันที่จัด: 16 ธ.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [16 ธ.ค. 2558] [64]
16
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (24 พ.ย. 58)
@วันที่จัด: 24 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [24 ต.ค. 2558] [45]
24
ต.ค. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58)
@วันที่จัด: 1 ต.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [1 ต.ค. 2558] [55]
1
Top