ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกฯ ม.วลัยลักษณ์ (14-15 พ.ค. 58)
@วันที่จัด: 14-15 พ.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [6 พ.ค. 2558] [160]
14-15
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ: หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (7,11และ 12 พ.ค. 58)
@วันที่จัด: 7-12 พ.ค., เวลา: 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 พ.ค. 2558] [94]
7-12
มิ.ย. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย” (25-26 พ.ค. 58)
@วันที่จัด: 25-26 พ.ค., เวลา: 8.00-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [12 พ.ค. 2558] [49]
25-26
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เท่าทันยุคปัจจุบัน” (18 ธ.ค. 55)
@วันที่จัด: 18 ธ.ค., เวลา: 08.30 - 16.30 น.- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ
วันที่ประกาศ [6 ธ.ค. 2555] [59]
18
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (25-26 ก.ย. 55)
@วันที่จัด: 25-26 ก.ย., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [11 ก.ย. 2555] [87]
25-26
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (19 ก.ย. 55)
@วันที่จัด: 19 ก.ย., เวลา: 08.30 - 15.00 น.- น., สถานที่: ห้องตุมปัง อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [10 ก.ย. 2555] [92]
19
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผล” (21 ส.ค. 55)
@วันที่จัด: 21 ส.ค., เวลา: 08.30 - 16.30 น.- น., สถานที่: ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5
วันที่ประกาศ [10 ส.ค. 2555] [126]
21
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (6 มิ.ย. 55)
@วันที่จัด: 6 มิ.ย., เวลา: 08.30 - 15.00 น.- น., สถานที่: ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [24 พ.ค. 2555] [115]
6
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning” (10-11 มี.ค. 55)
@วันที่จัด: 10-11 มี.ค., เวลา: 08.30 - 17.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [4 มี.ค. 2555] [65]
10-11
มิ.ย. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ มวล. (ปฐมนิเทศพนักงานใหม่) (21-22 ม.ค. 55)
@วันที่จัด: 21-22 ม.ค., เวลา: 09.00 - 21.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [12 ม.ค. 2555] [65]
21-22

ค้นพบ 63 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
ต.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
@วันที่จัด: 18 ต.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [18 ต.ค. 2560] [25]
18
ส.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
@วันที่จัด: 2 ส.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [18 ส.ค. 2560] [38]
2
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560
@วันที่จัด: 17 พ.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [17 พ.ค. 2560] [88]
17
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560
@วันที่จัด: 3 พ.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [3 พ.ค. 2560] [49]
3
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
@วันที่จัด: 27 มี.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [27 มี.ค. 2560] [78]
27
มี.ค. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2
@วันที่จัด: 9 มี.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
วันที่ประกาศ [9 มี.ค. 2560] [96]
9
ก.พ. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1
@วันที่จัด: 16 ก.พ., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
วันที่ประกาศ [16 ก.พ. 2560] [89]
16
ม.ค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60
@วันที่จัด: 11 ม.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
วันที่ประกาศ [11 ม.ค. 2560] [49]
11
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
@วันที่จัด: 7 ธ.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [7 ธ.ค. 2559] [22]
7
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
@วันที่จัด: 25 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
วันที่ประกาศ [25 พ.ย. 2559] [23]
25
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
@วันที่จัด: 17 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [17 พ.ย. 2559] [121]
17
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59)
@วันที่จัด: 13 ก.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิจัย ชั้น 2
วันที่ประกาศ [13 ก.ย. 2559] [22]
13
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58)
@วันที่จัด: 16 ธ.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [16 ธ.ค. 2558] [64]
16
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (24 พ.ย. 58)
@วันที่จัด: 24 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [24 ต.ค. 2558] [45]
24
ต.ค. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58)
@วันที่จัด: 1 ต.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [1 ต.ค. 2558] [55]
1

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop" วันที่ 18-19 พ.ย. 2560
อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560
โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560
งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ” วันที่ 28 เมษายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top