ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ
@วันที่จัด: 22 ส.ค., เวลา: 1.00-12.00- น., สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
วันที่ประกาศ [15 ส.ค. 2559] [238]
22
มิ.ย. การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations (5-6 ส.ค.59)
@วันที่จัด: 5-6 ส.ค., เวลา: 8.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [25 ก.ค. 2559] [298]
5-6
มิ.ย. โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (20-24 ก.ค.59)
@วันที่จัด: 20-24 ก.ค., เวลา: 8.00-21.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [10 ก.ค. 2559] [242]
20-24
มิ.ย. โครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” (8 ก.ค.59)
@วันที่จัด: 8 ก.ค., เวลา: 13.30-16.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [1 ก.ค. 2559] [831]
8
มิ.ย. โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59)
@วันที่จัด: 18-19 มิ.ย., เวลา: 8.00-18.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [8 มิ.ย. 2559] [175]
18-19
มิ.ย. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (15 มิ.ย. 59)
@วันที่จัด: 15 มิ.ย., เวลา: 8.30-12.00- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [5 มิ.ย. 2559] [163]
15
มิ.ย. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระบบสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี และการนำเสนอเอกสารอ้างอิงเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ" (18 พ.ค. 59)
@วันที่จัด: 18 พ.ค., เวลา: 13.00-16.00- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 ศูนย์บรรณและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [7 พ.ค. 2559] [301]
18
มิ.ย. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59)
@วันที่จัด: 30 พ.ค., เวลา: 8.30-16.30- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [19 พ.ค. 2559] [336]
30
มิ.ย. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย.59)
@วันที่จัด: 28-29 เม.ย., เวลา: 8.00-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [16 เม.ย. 2559] [365]
28-29
มิ.ย. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ (1 เม.ย. 59)
@วันที่จัด: 1 เม.ย., เวลา: 8.30-16.30- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [25 มี.ค. 2559] [461]
1

ค้นพบ 81 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
[23 มิ.ย. 2560] [128]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [97]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [86]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [253]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [213]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [204]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [221]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [226]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF (อยู่ระหว่างการสรุปผู้ผ่านการอบรม)
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top