ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (8-9 เม.ย. 59)
@วันที่จัด: 8-9 เม.ย., เวลา: 9.00-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [29 มี.ค. 2559] [171]
8-9
มิ.ย. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (21 มี.ค. 59)
@วันที่จัด: 21 มี.ค., เวลา: 8.30-16.30- น., สถานที่: ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา
วันที่ประกาศ [11 มี.ค. 2559] [279]
21
มิ.ย. The Seminar on “Scholarship of Teaching and Learning, Adaptive Learning Leadership” (14-15 ธ.ค. 58)
@วันที่จัด: 14-15 ธ.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [4 ธ.ค. 2558] [331]
14-15
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (7-8 ม.ค. 59)
@วันที่จัด: 7-8 ม.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [1 ม.ค. 2559] [184]
7-8
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” (12-13 พ.ย. 58)
@วันที่จัด: 12-13 พ.ย., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [3 พ.ย. 2558] [144]
12-13
มิ.ย. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” (22 เม.ย. 58)
@วันที่จัด: 22 เม.ย., เวลา: 8.30-16.30- น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [10 เม.ย. 2558] [139]
22
มิ.ย. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (29 ส.ค. 58)
@วันที่จัด: 28 ส.ค., เวลา: 8.30-17.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [15 ส.ค. 2558] [94]
28
มิ.ย. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (31 ส.ค. -1 ก.ย. 58)
@วันที่จัด: 31-1 ส.ค., เวลา: 8.30-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [19 ส.ค. 2558] [161]
31-1
มิ.ย. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกฯ ม.วลัยลักษณ์ (14-15 พ.ค. 58)
@วันที่จัด: 14-15 พ.ค., เวลา: 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [6 พ.ค. 2558] [189]
14-15
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ: หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (7,11และ 12 พ.ค. 58)
@วันที่จัด: 7-12 พ.ค., เวลา: 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 พ.ค. 2558] [127]
7-12

ค้นพบ 81 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
[23 มิ.ย. 2560] [128]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [97]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [86]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [253]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [213]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [204]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [221]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [226]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF (อยู่ระหว่างการสรุปผู้ผ่านการอบรม)
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top