ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย” (25-26 พ.ค. 58)
@วันที่จัด: 25-26 พ.ค., เวลา: 8.00-17.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [12 พ.ค. 2558] [80]
25-26
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เท่าทันยุคปัจจุบัน” (18 ธ.ค. 55)
@วันที่จัด: 18 ธ.ค., เวลา: 08.30 - 16.30 น.- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ
วันที่ประกาศ [6 ธ.ค. 2555] [93]
18
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (25-26 ก.ย. 55)
@วันที่จัด: 25-26 ก.ย., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [11 ก.ย. 2555] [118]
25-26
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (19 ก.ย. 55)
@วันที่จัด: 19 ก.ย., เวลา: 08.30 - 15.00 น.- น., สถานที่: ห้องตุมปัง อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [10 ก.ย. 2555] [122]
19
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผล” (21 ส.ค. 55)
@วันที่จัด: 21 ส.ค., เวลา: 08.30 - 16.30 น.- น., สถานที่: ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5
วันที่ประกาศ [10 ส.ค. 2555] [158]
21
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (6 มิ.ย. 55)
@วันที่จัด: 6 มิ.ย., เวลา: 08.30 - 15.00 น.- น., สถานที่: ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [24 พ.ค. 2555] [147]
6
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning” (10-11 มี.ค. 55)
@วันที่จัด: 10-11 มี.ค., เวลา: 08.30 - 17.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [4 มี.ค. 2555] [95]
10-11
มิ.ย. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ มวล. (ปฐมนิเทศพนักงานใหม่) (21-22 ม.ค. 55)
@วันที่จัด: 21-22 ม.ค., เวลา: 09.00 - 21.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [12 ม.ค. 2555] [96]
21-22
มิ.ย. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (16 ธ.ค. 56)
@วันที่จัด: 16 ธ.ค., เวลา: 08.30 - 15.00 น.- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [6 ธ.ค. 2556] [177]
16
มิ.ย. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ร่วมคิด ร่วมทำ นำ PBL สู่ห้องเรียน” รุ่นที่ 2 (7-8 ก.ย. 56)
@วันที่จัด: 7-8 ก.ย., เวลา: 09.00 - 17.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [26 ส.ค. 2556] [214]
7-8

ค้นพบ 81 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
[23 มิ.ย. 2560] [128]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [97]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [86]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [253]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [213]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [204]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [221]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [226]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF (อยู่ระหว่างการสรุปผู้ผ่านการอบรม)
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top