ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สานสัมพันธ์ มวล.” (การอบรม “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ”) (13-15 มิ.ย. 56)
@วันที่จัด: 13-15 มิ.ย., เวลา: 09.00 - 21.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [4 มิ.ย. 2556] [170]
13-15
มิ.ย. การอบรมเรื่อง “เรียนรู้เรื่องวิจัยไปกับศาสตราจารย์” (30 พ.ค. 56)
@วันที่จัด: 30 พ.ค., เวลา: 08.30 - 16.00 น.- น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [19 พ.ค. 2556] [462]
30
มิ.ย. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (28 พ.ค. 56)
@วันที่จัด: 28 พ.ค., เวลา: 13.00 - 16.00 น.- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [15 พ.ค. 2556] [389]
28
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน” (19-20 มี.ค. 56)
@วันที่จัด: 19-20 มี.ค., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 มี.ค. 2556] [258]
19-20
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (12 ก.พ. 56)
@วันที่จัด: 12 ก.พ., เวลา: 13.00 - 16.00 น.- น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [1 ก.พ. 2556] [239]
12
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (26-27 ก.ย. 57)
@วันที่จัด: 26-27 ก.ย., เวลา: 09.00 - 17.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [11 ก.ย. 2557] [314]
26-27
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน” (17-18 ก.ย. 57)
@วันที่จัด: 17-18 ก.ย., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 ก.ย. 2557] [318]
17-18
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (4-5 ส.ค. 57)
@วันที่จัด: 4-5 ส.ค., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [15 ก.ค. 2557] [300]
4-5
มิ.ย. โครงการ "ร่วมคิดร่วมทำ นำ PBL สู่ห้องเรียน" รุ่นที่ 3 (24-25 ก.ค. 57)
@วันที่จัด: 24-25 ก.ค., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [8 ก.ค. 2557] [278]
24-25
มิ.ย. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” (3 ก.ค. 57)
@วันที่จัด: 3 ก.ค., เวลา: 13.00 - 16.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [15 มิ.ย. 2557] [281]
3

ค้นพบ 81 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
[23 มิ.ย. 2560] [128]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [97]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [86]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [253]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [213]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [204]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [221]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [226]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF (อยู่ระหว่างการสรุปผู้ผ่านการอบรม)
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top