ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” (3 ก.ค. 57)
@วันที่จัด: 3 ก.ค., เวลา: 13.00 - 16.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [15 มิ.ย. 2557] [244]
3
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์” (23-24 มิ.ย. 57)
@วันที่จัด: 23-24 มิ.ย., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 มิ.ย. 2557] [131]
23-24
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 4/2557 (22 พ.ค. 57)
@วันที่จัด: 22 พ.ค., เวลา: 12.00-13.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 15/5 ชั้น 2 อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [2 พ.ค. 2557] [133]
22
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน” (16-17 มิ.ย. 57)
@วันที่จัด: 16-17 มิ.ย., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [1 มิ.ย. 2557] [108]
16-17
มิ.ย. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Good Practice in Active Learning (19 พ.ค. 57)
@วันที่จัด: 19 พ.ค., เวลา: 10.00 - 12.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [1 พ.ค. 2557] [207]
19
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 3/2557 (1 พ.ค. 57)
@วันที่จัด: 1 พ.ค., เวลา: 12.00 - 13.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [19 เม.ย. 2557] [163]
1
มิ.ย. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือและบทความทางวิชาการ” (28-29 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 28-29 เม.ย., เวลา: 08.30 - 17.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 เม.ย. 2557] [154]
28-29
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่เข้าใจศิษย์” (21-22 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 21-22 เม.ย., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [8 เม.ย. 2557] [138]
21-22
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 2/2557 (10 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 10 เม.ย., เวลา: 12.00 - 13.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [20 มี.ค. 2557] [135]
10
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 31-1 มี.ค., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [20 มี.ค. 2557] [265]
31-1

ค้นพบ 72 รายการ

ส.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
@วันที่จัด: 2 ส.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [18 ส.ค. 2560] [1]
2
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560
@วันที่จัด: 17 พ.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [17 พ.ค. 2560] [88]
17
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560
@วันที่จัด: 3 พ.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [3 พ.ค. 2560] [49]
3
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
@วันที่จัด: 27 มี.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [27 มี.ค. 2560] [78]
27
มี.ค. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2
@วันที่จัด: 9 มี.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
วันที่ประกาศ [9 มี.ค. 2560] [96]
9
ก.พ. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1
@วันที่จัด: 16 ก.พ., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
วันที่ประกาศ [16 ก.พ. 2560] [89]
16
ม.ค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60
@วันที่จัด: 11 ม.ค., เวลา: น., สถานที่: อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
วันที่ประกาศ [11 ม.ค. 2560] [49]
11
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
@วันที่จัด: 7 ธ.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [7 ธ.ค. 2559] [22]
7
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
@วันที่จัด: 25 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
วันที่ประกาศ [25 พ.ย. 2559] [23]
25
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
@วันที่จัด: 17 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [17 พ.ย. 2559] [121]
17
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59)
@วันที่จัด: 13 ก.ย., เวลา: น., สถานที่: อาคารวิจัย ชั้น 2
วันที่ประกาศ [13 ก.ย. 2559] [22]
13
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58)
@วันที่จัด: 16 ธ.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [16 ธ.ค. 2558] [64]
16
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (24 พ.ย. 58)
@วันที่จัด: 24 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [24 ต.ค. 2558] [45]
24
ต.ค. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58)
@วันที่จัด: 1 ต.ค., เวลา: น., สถานที่: ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ [1 ต.ค. 2558] [55]
1
Top