ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์” (23-24 มิ.ย. 57)
@วันที่จัด: 23-24 มิ.ย., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 มิ.ย. 2557] [164]
23-24
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 4/2557 (22 พ.ค. 57)
@วันที่จัด: 22 พ.ค., เวลา: 12.00-13.00- น., สถานที่: ห้องประชุม 15/5 ชั้น 2 อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [2 พ.ค. 2557] [165]
22
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน” (16-17 มิ.ย. 57)
@วันที่จัด: 16-17 มิ.ย., เวลา: 08.30 - 16.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [1 มิ.ย. 2557] [143]
16-17
มิ.ย. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Good Practice in Active Learning (19 พ.ค. 57)
@วันที่จัด: 19 พ.ค., เวลา: 10.00 - 12.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [1 พ.ค. 2557] [241]
19
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 3/2557 (1 พ.ค. 57)
@วันที่จัด: 1 พ.ค., เวลา: 12.00 - 13.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [19 เม.ย. 2557] [195]
1
มิ.ย. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือและบทความทางวิชาการ” (28-29 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 28-29 เม.ย., เวลา: 08.30 - 17.30 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [9 เม.ย. 2557] [187]
28-29
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่เข้าใจศิษย์” (21-22 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 21-22 เม.ย., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [8 เม.ย. 2557] [168]
21-22
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 2/2557 (10 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 10 เม.ย., เวลา: 12.00 - 13.00 น.- น., สถานที่: ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [20 มี.ค. 2557] [168]
10
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 57)
@วันที่จัด: 31-1 มี.ค., เวลา: 08.30 - 16.00 น. น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [20 มี.ค. 2557] [299]
31-1
มิ.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 1/2557 (20 มี.ค. 57)
@วันที่จัด: 20 มี.ค., เวลา: 12.00 - 13.00 น.- น., สถานที่: ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร
วันที่ประกาศ [10 มี.ค. 2557] [163]
20

ค้นพบ 81 รายการ

พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
@วันที่จัด: 8 พ.ย., เวลา: น., สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่ประกาศ [8 พ.ย. 2560] [0]
8
[23 มิ.ย. 2560] [128]
ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560
[6 พ.ค. 2560] [97]
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 พ.ค. 2560] [86]
ปฏิทินดำเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[6 พ.ค. 2560] [253]
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2560
[8 พ.ย. 2559] [213]
ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
[8 พ.ย. 2559] [204]
แบบรายงานสรุปการเงิน
[8 พ.ย. 2559] [221]
แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
[8 พ.ย. 2559] [226]
เงื่อนไขการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรม/สัมมนาล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF (อยู่ระหว่างการสรุปผู้ผ่านการอบรม)
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 5
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 4
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 3
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งาน Moodle ขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อกระตุ้นและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top