Retreat ครั้งที่ 7 วันที่ 29 พ.ย. 2564


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์สุพิชา วิไลศรี

สำนักวิชาการจัดการ

2

อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม

สำนักวิชาการจัดการ

3

อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

สำนักวิชาการจัดการ

4

อาจารย์ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์

สำนักวิชาการจัดการ

5

อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ

6

อาจารย์รจเรศ ณรงค์ราช

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

7

อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

8

ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

9

อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

10

อาจารย์วิทยา หอทรัพย์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

11

อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

12

อาจารย์จักริน วีแก้ว

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

13

อาจารย์ธีรัช สายชู

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

14

อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

15

ผศ.ดร.ธนพร คำพยา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

16

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

17

อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

18

อาจารย์กิตติทัต สุดชู

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

19

อาจารย์เกษมศักดิ์ จันดี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

20

ผศ.ดร.อรุณ หล้าอูบ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

21

อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

22

อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

23

อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ

สำนักวิชานิติศาสตร์

24

อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

25

อาจารย์สุธีระ ทองขาว

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

26

อาจารย์ ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

27

อาจารย์ ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

28

อาจารย์ณศิตา คงทวี

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

29

อาจารย์ภาณุพันธุ์ สุขย้อย

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

30

อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

31

อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

32

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

33

อาจารย์ สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

34

อาจารย์ สพ.ญ.ศศิโสภา สิงหเนตร

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

35

ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

36

อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

37

อาจารย์ ดร. สพ.ญ.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

38

ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

39

อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

40

อาจารย์ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

41

ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

42

อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

43

อาจารย์ สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

44

อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

45

อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

46

ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

47

อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

48

อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

49

อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

50

รศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

51

อาจารย์ ดร.อังคนา พยัคเพศ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

52

อาจารย์รินลา สังข์รอด

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

53

อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

54

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

55

อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

56

อาจารย์สะบาย ยีสา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

57

อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

58

อาจารย์ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

59

ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

60

อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

61

อาจารย์ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

62

อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

63

อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

64

อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

65

อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

66

อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

67

อาจารย์สินีนาฏ สันพินิจ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

68

อาจารย์พิริยา ชนสุต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

69

ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

70

อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วมั่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

71

อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

72

อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

73

อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

74

อาจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

75

อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

76

ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

77

รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

78

อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

79

ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

80

อาจารย์กฤต ฝันเซียน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

81

อาจารย์ธนากร อนุรักษ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

82

อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

83

อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

84

อาจารย์จุฑารัตน์ เสมอใจ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

85

อาจารย์รุจิกรณ์ รัตนธรรม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

86

อาจารย์นุชพิชา อินต๊ะขัน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

87

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

88

อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

89

อาจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

90

อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

91

อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

92

อาจารย์สมิทธ์ หวันมาแซะ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

93

ผศ.ดร.อัจฉรา ภูมี

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

94

อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

95

อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

96

ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

97

อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

98

อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

99

อาจารย์อิมรัน สะมะแอ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Top