Retreat ครั้งที่ 8 วันที่ 29 พ.ย. 2564


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์สุพิชา วิไลศรี

สำนักวิชาการจัดการ

2

อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม

สำนักวิชาการจัดการ

3

อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ

4

อาจารย์ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์

สำนักวิชาการจัดการ

5

อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

สำนักวิชาการจัดการ

6

อาจารย์จักริน วีแก้ว

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

7

อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

8

อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

9

อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

10

ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

11

อาจารย์ธีรัช สายชู

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

12

อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

13

อาจารย์ปภัสรา ช้างกลาง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

14

อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

15

อาจารย์เกษมศักดิ์ จันดี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

16

อาจารย์กิตติทัต สุดชู

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

17

อาจารย์ปภัสรา ช้างกลาง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

18

อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

19

ผศ.ดร.ธนพร คำพยา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

20

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

21

อาจารย์ ดร.อังคนา พยัคเพศ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

22

อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

23

ผศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

24

อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

25

อาจารย์รินลา สังข์รอด

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

26

อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

27

อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

28

อาจารย์ ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

29

อาจารย์สุธีระ ทองขาว

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

30

อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

31

ผศ.วิทยา อาภรณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

32

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

33

อาจารย์ณศิตา คงทวี

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

34

ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

35

อาจารย์ สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

36

ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

37

อาจารย์ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

38

อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

39

อาจารย์ ดร. สพ.ญ.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

40

อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

41

อาจารย์ สพ.ญ.ศศิโสภา สิงหเนตร

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

42

ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

43

อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

44

อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

45

อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

46

อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

47

อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

48

อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

49

อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

50

ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

51

อาจารย์สะบาย ยีสา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

52

อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

53

อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

54

อาจารย์ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

55

อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

56

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

57

อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

58

อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

59

อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

60

อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วมั่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

61

อาจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

62

อาจารย์ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

63

อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

64

อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

65

อาจารย์สินีนาฏ สันพินิจ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

66

อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

67

อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

68

อาจารย์พิริยา ชนสุต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

69

อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

70

อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

71

ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

72

อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

73

ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

74

รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

75

อาจารย์กฤต ฝันเซียน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

76

อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

77

อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

78

อาจารย์ธนากร อนุรักษ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

79

อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

80

อาจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

81

อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

82

อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

83

อาจารย์สมิทธ์ หวันมาแซะ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

84

อาจารย์นุชพิชา อินต๊ะขัน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

85

อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

86

อาจารย์อิมรัน สะมะแอ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

87

อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

88

อาจารย์จุฑารัตน์ เสมอใจ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

89

อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

90

ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

91

อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

92

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

93

อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

94

อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Top