ปฏิทินการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2560 11 มกราคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 29 ธันวาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
2/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 23 มกราคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษ 1/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 1300-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 31 มกราคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษ 2/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 12.00-13.30 น. ห้องประชุม 15/5 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายงาน / เล่มวาระ
3/2560 1 มีนาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 20 กุมภาพันธ์ 2560 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษ 3/2560 21 มีนาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 16 มีนาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
4/2560 5 เมษายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 27 มีนาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษ 4/2560 10 เมษายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 6 เมษายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษ 5/2560 11 เมษายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 7 เมษายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
5/2560 3 พฤษภาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 24 เมษายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
6/2560 7 มิถุนายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 29 พฤษภาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษ 6/2560 20 มิถุนายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/3 13 มิถุนายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
7/2560 5 กรกฎาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 26 มิถุนายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
8/2560 21 สิงหาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 24 กรกฎาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
9/2560 6 กันยายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 28 สิงหาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
10/2560 4 ตุลาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 25 กันยายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
11/2560 1 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 24 ตุลาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
12/2560 6 ธันวาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 27 พฤศจิกายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
Top