ปฏิทินการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2561 10 มกราคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 3 มกราคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
2/2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 31 มกราคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
3/2561 7 มีนาคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายงาน / เล่มวาระ
4/2561 4 เมษายน 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 28 มีนาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
5/2561 2 พฤษภาคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 25 เมษายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
6/2561 6 มิถุนายน 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 30 พฤษภาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
7/2561 4 กรกฎาคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 27 มิถุนายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
8/2561 1 สิงหาคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 25 สิงหาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
9/2561 5 กันยายน 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 29 สิงหาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
10/2561 3 ตุลาคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 26 กันยายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
11/2561 7 พฤศจิกายน 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 31 ตุลาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
12/2561 4 ธันวาคม 2561 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/6 28 พฤศจิกายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
Top