ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2563 2 มกราคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/3 23 ธันวาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
2/2563 5 กุมภาพันธ์ 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 27 มกราคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
3/2563 4 มีนาคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 24 กุมภาพันธ์ 2563 รายงาน / เล่มวาระ
4/2563 1 เมษายน 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 23 มีนาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษที่ 1/2563 15 เมษายน 2563 13.30-17.00 น. ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารวิจัย 10 เมษายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
5/2563 7 พฤษภาคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 27 เมษายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษที่ 2/2563 18 พฤษภาคม 2563 12.00-13.00 น. ห้องประชุม 15/5 15 พฤษภาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
6/2563 4 มิถุนายน 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 25 พฤษภาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
ครั้งพิเศษที่ 3/2563 12 มิถุนายน 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 5 มิถุนายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
7/2563 1 กรกฎาคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 22 มิถุนายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
8/2563 5 สิงหาคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 27 กรกฎาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
9/2563 2 กันยายน 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 24 สิงหาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
10/2563 7 ตุลาคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 28 กันยายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
11/2563 4 พฤศจิกายน 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 26 ตุลาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
12/2563 2 ธันวาคม 2563 13.30-16.30 น. ห้องประชุม 15/5 23 พฤศจิกายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
Top