ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2564

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2564 6 มกราคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 25 ธันวาคม 2564 รายงาน
2/2564 3 กุมภาพันธ์ 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 29 มกราคม 2564 รายงาน
3/2564 3 มีนาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 19 กุมภาพันธ์ 2564 รายงาน
4/2564 7 เมษายน 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 26 มีนาคม 2564 รายงาน
5/2564 5 พฤษภาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 23 เมษายน 2564 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 1/2564 17 พฤษภาคม 2564 9.00-10.00 น. ห้องโมคลาน 14 พฤษภาคม 2564 รายงาน
6/2564 2 มิถุนายน 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 21 พฤษภาคม 2564 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 2/2564 14 มิถุนายน 2564 13.00-14.30 น. ห้องโมคลาน 11 มิถุนายน 2564 รายงาน
7/2564 7 กรกฎาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 25 มิถุนายน 2564 รายงาน
8/2564 4 สิงหาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 23 กรกฎาคม 2564 รายงาน
9/2564 1 กันยายน 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 20 สิงหาคม 2564 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 3/2564 9 กันยายน 2564 13.30-17.30 น. ห้องโมคลาน 7 กันยายน 2564 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 4/2564 10 กันยายน 2564 12.00-13.30 น. ห้องโมคลาน 9 กันยายน 2564 รายงาน
10/2564 6 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 24 กันยายน 2564 รายงาน
ครั้งที่ ว.1/2564 15 ตุลาคม 2564 - น. 8 ตุลาคม 2564 รายงาน
11/2564 3 พฤศจิกายน 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 22 ตุลาคม 2564 รายงาน
12/2564 1 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้องโมคลาน 19 พฤศจิกายน 2564 รายงาน
Top