ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2565
19 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2565
@ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 10 ต.ค. 2565

16 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2565
@ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 7 พ.ย. 2565

21 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2565
@ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 12 ธ.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2565
5 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 21 ก.ย. 2565

2 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 19 ต.ค. 2565

7 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 23 พ.ย. 2565

ติดต่อสอบถาม โทร.73791

เสวนาคณบดี ปี 2565
5 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2565
@โมคลานและระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา 9.00-12.00 น.

2 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2565
@โมคลานและระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา 9.00-12.00 น.

7 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2565
@โมคลานและระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

ประชุมอื่นๆ ปี 2565

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

Top