ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2564
15 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2564
@ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 ธ.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2564
5 มกราคม

ครั้งที่ 1/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 25 ธ.ค. 2564

2 กุมภาพันธ์

ครั้งที่ 2/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 22 ม.ค. 2565

2 มีนาคม

ครั้งที่ 3/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 19 ก.พ. 2565

5 เมษายน

ครั้งที่ 4/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 26 มี.ค. 2565

3 พฤษภาคม

ครั้งที่ 5/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 23 เม.ย. 2565

1 มิถุนายน

ครั้งที่ 6/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 21 พ.ค. 2565

5 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 27 มิ.ย. 2565

3 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 23 ก.ค. 2565

7 กันยายน

ครั้งที่ 9/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 27 ส.ค. 2565

5 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 24 ก.ย. 2565

2 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 22 ต.ค. 2565

7 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2565
@โมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 26 พ.ย. 2565

ติดต่อสอบถาม โทร.73791

เสวนาคณบดี ปี 2564

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

ประชุมอื่นๆ ปี 2562

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

Top