ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2564
18 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2564
@ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 9 ส.ค. 2564

15 กันยายน

ครั้งที่ 9/2564
@ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 ก.ย. 2564

20 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2564
@ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 11 ต.ค. 2564

17 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2564
@ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 8 พ.ย. 2564

15 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2564
@ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 ธ.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2564
4 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2564
@ห้องโมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 23 ก.ค. 2564

1 กันยายน

ครั้งที่ 9/2564
@ห้องโมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 20 ส.ค. 2564

6 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2564
@ห้องโมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 24 ก.ย. 2564

3 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2564
@ห้องโมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 22 ต.ค. 2564

1 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2564
@ห้องโมคลาน เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 19 พ.ย. 2564

ติดต่อสอบถาม โทร.73791

เสวนาคณบดี ปี 2564
4 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2564
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

1 กันยายน

ครั้งที่ 9/2564
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

6 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2564
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

3 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2564
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

1 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2564
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

ประชุมอื่นๆ ปี 2562

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

Top