ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2563
15 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2563
@ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM เวลา 13.00-16.30 น.

19 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2563
@ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM เวลา 13.00-16.30 น.

16 กันยายน

ครั้งที่ 9/2563
@ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM เวลา 13.00-16.30 น.

21 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2563
@ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM เวลา 13.00-16.30 น.

18 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2563
@ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM เวลา 13.00-16.30 น.

16 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2563
@ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM เวลา 13.00-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.3771

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2563
5 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2563
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.30-16.30 น.

2 กันยายน

ครั้งที่ 9/2563
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.30-16.30 น.

7 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2563
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.30-16.30 น.

4 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2563
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.30-16.30 น.

2 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2563
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.30-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.3791

เสวนาคณบดี ปี 2563
5 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2563
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

2 กันยายน

ครั้งที่ 9/2563
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

7 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2563
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

4 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2563
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

2 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2563
@ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM เวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.3771

ประชุมอื่นๆ ปี 2562

ติดต่อสอบถาม โทร.3771

Top