ปฏิทินการประชุมปฏิทินการประชุม รายงานการประชุม
ชื่อการประชุม วันที่ เวลา ห้อง
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2559 30 พฤศจิกายน 2559 10.00-1130 น. 15/6 รายงาน
ประชุมศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ครั้งที่ 2/2560 30 พฤศจิกายน 2560 9.00-12.00 น. ห้องประชุม 15/3 รายงาน
ประชุม 5ส ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 30 พฤศจิกายน 2560 9.00-11.00 น. ห้องประชุม 15/3 รายงาน
ประชุมศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน แจ้งผลประเมินปฏิบัติงาน 27 กันยายน 2560 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 15/3 รายงาน
Top