ปฏิทินการประชุมค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2560 4 มกราคม 2560 10.00-13.00 น. งดประชุม-ประธานติดภารกิจ รายงาน / เล่มวาระ
1/2560 1 กุมภาพันธ์ 2560 10.00-13.00 น. งดประชุม-ประธานติดภารกิจ รายงาน / เล่มวาระ
1/2560 1 มีนาคม 2560 10.00-13.00 น. งดประชุม (ตรงกับอบรมรมผู้บริหาร) รายงาน / เล่มวาระ
1/2560 5 เมษายน 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาการจัดการ รายงาน / เล่มวาระ
2/2560 3 พฤษภาคม 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
3/2560 7 มิถุนายน 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รายงาน / เล่มวาระ
4/2560 5 กรกฎาคม 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
5/2560 2 สิงหาคม 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ รายงาน / เล่มวาระ
6/2560 1 พฤศจิกายน 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รายงาน / เล่มวาระ
7/2560 6 ธันวาคม 2560 10.00-13.00 น. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
8/2560 10 มกราคม 2561 10.00-13.00 น. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
1. เกษตรเพื่อชีวิต ผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการ @การประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ประกาศ :