ปฏิทินการประชุมค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 10.00-13.00 น. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
2/2561 7 มีนาคม 2561 10.00-13.00 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
3/2561 4 เมษายน 2561 10.00-13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
4/2561 9 พฤษภาคม 2561 10.00-13.00 น. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
5/2561 6 มิถุนายน 2561 10.00-13.00 น. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายงาน / เล่มวาระ
1. เกษตรเพื่อชีวิต ผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการ @การประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ประกาศ :