ปฏิทิน/รายงานการประชุม
ปฏิทินการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2563 8 มกราคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
2/2563 5 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
3/2563 6 มีนาคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
4/2563 1 เมษายน 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
5/2563 7 พฤษภาคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
6/2563 4 มิถุนายน 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
7/2563 1 กรกฎาคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
8/2563 5 สิงหาคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
9/2563 2 กันยายน 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
10/2563 7 ตุลาคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
11/2563 4 พฤศจิกายน 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ
12/2563 2 ธันวาคม 2563 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM รายงาน / เล่มวาระ

ลำดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ สำนักวิชา
1 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
4 สำนักวิชาการจัดการ
5 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
7 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
9 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
10 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
11 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
12 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
13 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
14 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
15 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
16 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
17 บัณฑิตวิทยาลัย
Top