งานมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.1-7
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


การปรับปรุงหลักสูตร/เล่ม มคอ.2/การรับทราบจาก สป.อว.
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด navcur

1. แบบฟอร์มจดหมายเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ [95] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
2. ขั้นตอนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ [92] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
3. แบบฟอร์มใบนำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ [90] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. 2563 [87] calendarcur [9 พ.ย. 2563]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [118] calendarcur [22 ต.ค. 2563]
6. การเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams [148] calendarcur [16 ก.ย. 2563]
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [238] calendarcur [17 มิ.ย. 2563]
8. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี [340] calendarcur [9 เม.ย. 2563]
9. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก [260] calendarcur [1 เม.ย. 2563]
10. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท [292] calendarcur [1 เม.ย. 2563]
อ่านทั้งหมด >>>
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
International Standard Classification of Education ISCED 2011

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว.
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
ระบบบริหารหลักสูตร
ค้นหามติการประชุม
บริการสำหรับสถาบัน