งานสนับสนุนการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.1-7
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้หลักสูตรกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว. ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2562 ขอให้หลักสูตรกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว. ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2562
[42] [23 ก.ย. 2562]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[324] [6 ก.ค. 2561]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
[365] [14 พ.ย. 2560]
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
[298] [5 พ.ค. 2560]
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559
[431] [9 ธ.ค. 2559]
รหัสหลักสูตร (อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2559) รหัสหลักสูตร (อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2559)
[812] [8 ส.ค. 2559]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากกพ. การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากกพ.
[588] [23 มิ.ย. 2558]
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
[607] [23 มิ.ย. 2558]
รหัสแผนงาน (Segment) สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร รหัสแผนงาน (Segment) สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร
[442] [23 มิ.ย. 2558]

อ่านทั้งหมด>>>>
เอกสารดาวน์โหลด

1. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [6] [4 ต.ค. 2562]
2. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [7] [26 ก.ย. 2562]
3. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์ AUNQA) [32] [22 ส.ค. 2562]
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ แบบ 2 ภาคการศึกษา) [54] [25 มิ.ย. 2562]
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ แบบ 3 ภาคการศึกษา) [47] [25 มิ.ย. 2562]
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) [62] [25 มิ.ย. 2562]
7. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [86] [2 พ.ค. 2562]
8. แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามกรอบ UKPSF [101] [29 เม.ย. 2562]
9. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา [62] [26 เม.ย. 2562]
10. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [96] [4 เม.ย. 2562]
อ่านทั้งหมด >>>
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
International Standard Classification of Education ISCED 2011

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง


Top