งานสนับสนุนการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.1-7
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


เอกสารดาวน์โหลด navcur

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [18] calendarcur [17 มิ.ย. 2563]
2. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี [94] calendarcur [9 เม.ย. 2563]
3. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก [54] calendarcur [1 เม.ย. 2563]
4. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท [71] calendarcur [1 เม.ย. 2563]
5. แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาเอก [104] calendarcur [22 พ.ย. 2562]
6. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา ระดับปริญญาเอก [95] calendarcur [22 พ.ย. 2562]
7. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก [108] calendarcur [22 พ.ย. 2562]
8. แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาโท [89] calendarcur [22 พ.ย. 2562]
9. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา ระดับปริญญาโท [96] calendarcur [22 พ.ย. 2562]
10. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโท [95] calendarcur [22 พ.ย. 2562]
อ่านทั้งหมด >>>
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
International Standard Classification of Education ISCED 2011

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว.
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
ระบบบริหารหลักสูตร
ค้นหามติการประชุม
บริการสำหรับสถาบัน