รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มคอ.2 ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับรับรองจาก สป.อว.
ประวัติการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ดูข้อมูล
รหัสหลักสูตร 25490231104274
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน งานด้านการธนาคาร งานด้านการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และงานวางแผนการเงิน เป็นต้น รวมทั้งการประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวแบบ Startup หรือ การนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2561
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2562
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2566
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
6. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
7. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
8. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
9. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่
10. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
11. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
12. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
13. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
14. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
15. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
16. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
17. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
 

1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
3. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
4. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
6. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
7. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต (ลาออก 1 ส.ค. 2563)
8. อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่
9. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
10. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
11. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
12. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
13. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
14. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
15. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
16. อาจารย์นลินี ทินนาม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ล่าสุด)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต (ลาออก 1 ส.ค. 2563)
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2561 วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 6 มิถุนายน 2561
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 7/2561 วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 11 สิงหาคม 2561
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. :
การรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 4 กันยายน 2562
ตามหนังสือ :
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 19 กันยายน 2562
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. E/1 สกอ. ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2. W1/3 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
3. A1/2 หัวหน้าฝ่าย กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563
4. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่ม กำลังตรวจสอบ 11 มี.ค. 2563
5. E/2 ส่งให้มหาวิทยาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563
6. W/3 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563
7. S/3 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
8. A3/3 ผู้อำนวยการสำนักกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563
9. E/3 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563
10. W/4 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563
11. S/4 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563
12. A1/4 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563
13. A2/6 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2563
มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ. รับทราบ :
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร

Top