ประกาศ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.)

ประกาศ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อื่นๆ

Top