แบบฟอร์ม/ขั้นตอนการดำเนินการ

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่
ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อหลักสูตรที่จะเปิดใหม่มายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้าแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้ขอให้เสนอมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณก่อนจะดำเนินการโครงการ
3 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และนำเสนอมายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
4 สำนักวิชา/วิทยาลัย จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ และ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
5 กรณีหลักสูตรต้องการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาต่อหัว และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร ให้ประสานงานไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
6 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ศูนย์นวัตกรรมนำไฟล์เล่มหลักสูตรแสดงไว้หน้าเว็บศูนย์ฯ และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา
7 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสานสำนักวิชา/วิทยาลัยเพื่อนำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสร้างหลักสูตร
1. การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการประเมิน มายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ เฉพาะกรณีที่ขอใช้งบประมาณ ทั้งนี้ขอให้เสนอมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณก่อนจะดำเนินการโครงการ
2 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และนำเสนอมายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3 สำนักวิชา/วิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินหลักสูตร และ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
4 กรณีหลักสูตรต้องการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาต่อหัว และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร ให้ประสานงานไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
5 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ศูนย์นวัตกรรมนำไฟล์เล่มหลักสูตรแขวนหน้าเว็บของศูนย์ฯ และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา
6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสานสำนักวิชา/วิทยาลัยเพื่อนำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
แบบฟอร์ม สมอ.08 เรื่องอื่นๆ
1. ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.08) โดยระบุรายละเอียดการแก้ไขให้ครบถ้วน
2 กรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อ ไม่สามารถใช้รายชื่อซ้ำหลักอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นได้)
แบบฟอร์ม สมอ.08 [263] [23 ธ.ค. 2565]
3 กรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์ม สมอ.08 [253] [23 ธ.ค. 2565]
4 กรณีเพิ่มรายวิชา
แบบฟอร์ม สมอ.08 [267] [23 ธ.ค. 2565]
5 กรณีเลื่อนกำหนดการเปิดสอน
แบบฟอร์ม สมอ.08 [193] [6 ก.พ. 2563]
6 กรณีปรับแผนการศึกษา
แบบฟอร์ม สมอ.08 [11] [23 ธ.ค. 2565]
7 กรณีเปลี่ยนกลุ่มวิชา
แบบฟอร์ม สมอ.08 [5] [23 ธ.ค. 2565]
8 เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ใบนำวาระ [11] [12 ก.พ. 2563]
9 จัดทำใบนำวาระเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
ใบนำวาระ [7] [23 ธ.ค. 2565]
10 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาทักท้วง
11 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ เสนอรองวิชาการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรอง (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร)
12 จัดทำวาระเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทักท้วง
13 ติดตามการรับทราบจากสภามหาวิทยาลัยและจัดทำหนังสือพร้อมแนบ สมอ.08 (ฉบับสภา มวล.รับทราบ) แจ้ง ศบศ. และสำนักวิชาผ่านระบบ e-office เพื่อทราบและเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
14 จัดทำเอกสาร สมอ.08 (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร) ประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้าและเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนาม และส่งให้สำนักวิชา
15 ดำเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร) ในระบบ CHECO โดยแนบ สมอ.08 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
1. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษยังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
3 ศูนย์นวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
2. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 4 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อนำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
3 ศูนย์นวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร
1. การขอปิดหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลการปิดหลักสูตรในแบบฟอร์มเสนอปิดหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรที่จะขอปิดไม่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรในเวลานั้น
2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ใบนำวาระ View[121] [29 เม.ย. 2563]
ตัวอย่างใบนำวาระ view[115] [29 เม.ย. 2563]
3 สำนักวิชานำเสนอหลักสูตรที่ขอปิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
หนังสือเสนอวาระ View[130] [29 เม.ย. 2563]
4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 ศนร.ดำเนินการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6 ศนร.ติดตามรายงานการอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยและจัดทำหนังสือพร้อมเอกสารการขอปิดหลักสูตรฉบับสภา มวล. อนุมัติและแจ้ง ศบศ. และสำนักวิชาผ่านระบบ e-office เพื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7 ศนร.จัดทำหนังสือเสนอ สกอ. เพื่อแจ้งการปิดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องได้รับการพิจารณารับทราบจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว)

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565

1. A framework for curriculum development by Assoc.Prof.Dr.Surin Maisrikrod [6] [3 ม.ค. 2566]
2. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาเอก) [11] [3 ม.ค. 2566]
3. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาโท) [6] [3 ม.ค. 2566]
4. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) [9] [3 ม.ค. 2566]
5. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ) [13] [3 ม.ค. 2566]
6. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องการและครบถ้วนของเนื้อความ ในการใช้ภาษาอังกฤษของหลักสูตร (มคอ.2) [16] [29 ธ.ค. 2565]

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

1. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาเอก) [8] [3 ม.ค. 2565]
2. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาโท) [7] [3 ม.ค. 2565]
3. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) [7] [3 ม.ค. 2565]
4. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ) [10] [3 ม.ค. 2565]
หลักการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาถาบัน และไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) ในหลักสูตรดังกล่าว
2. มีนักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับผิดชอบใกล้ชิดและเพียงพอ
3. การนับภาระงานคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ปิดดังกล่าว หากไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นๆ ให้นับจำนวนนักศึกษาคงค้างรวมกับจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรอื่นๆ และไม่เกินกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
4. ให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร พร้อมสถานะขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาว่าอยู่ในขั้นตอนใด และปีการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงไว้ (คนที่ไม่ขออนุโลม) จะต้องเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้กับนักศึกษาคงค้าง
6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
7. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เสนอขออนุโลมต้องสอดคล้องกับที่ผ่านการพิจารณาหลักสูตรในระบบ CHECO

หมายเหตุ : ที่มาหนังสือ ที่มาหนังสือ สป.อว.ที่ อว 0205.5/24048 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ สป.อว.ที่ อว 0205.5/26884 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1. การเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
11 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการออกหนังสือรวบรวมวาระการประชุมและกำหนดการเสนอวาระโดยดำเนินการแจ้งหน่วยงานผ่านระบบ DOMs ทุกเดือน
12 หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่ประสงค์จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในแต่ละเดือน โดยพิจารณาวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเสนอวาระได้ตามระยะเวลาที่กำหนดของการรวบรวมวาระ
13 นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน (ก่อนกำหนดการขอรวบรวมวาระ)
14 จัดทำหนังสือเสนอวาระต่อเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของสำนักวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน พร้อมแนบใบนำวาระและเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน เสนอไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการผ่านระบบ DOMs ทั้งนี้ จะต้องเสนอวาระก่อนถึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการวิชาการให้แล้วเสร็จอย่างช้า 8 วันทำการ
15 เลขานุการคณะกรรมการวิชาการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อนำเรื่องบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการในแต่ละรอบการประชุม ทั้งนี้ หากเสนอวาระเลยระยะเวลาที่กำหนดจะนำเรื่องไปบรรจุวาระการประชุมครั้งถัดไป
16 ผู้ช่วยเลขนุการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดทำวาระการประชุมบรรจุในระบบ e-Meeting
17 เลขานุการคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวาระการประชุม และกลั่นกรอง/ให้ข้อเสนอแนะถึงประกาศ/เกณฑ์/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
18 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการดำเนินการ ดังนี้ 1) ส่งวาระในระบบ e-Meeting ให้กรรมการและผู้แถลงวาระทุกท่าน ก่อนวันประชุม 7 วัน 2) จัดใบเซ็นชื่อ 3) จัดเตรียมอาหารว่างรับรองการประชุม 4) ติดตามการเข้าประชุมของกรรมการ
19 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำสรุปรายงานการประชุมแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง ภายหลังการประชุม 7 วันทำการ
20 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการติดตามการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของกรรมการจากหน่วยงานและจัดทำวาระเสนอสภาวิชาการต่อไป
7. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [1048] [19 มี.ค. 2563]
8. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [1090] [29 มี.ค. 2563]
9. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [841] [23 ก.ย. 2562]
10. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [1766] [23 ก.ย. 2562]
11. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [677] [23 ก.ย. 2562]
12. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [959] [23 ก.ย. 2562]
13. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [957] [23 ก.ย. 2562]
แบบฟอร์ม มคอ.3-7
1. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) [1534] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) [751] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) [794] 20 มิ.ย. 2559
4. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) [663] 20 มิ.ย. 2559
5. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) [813] 20 มิ.ย. 2559
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [1304] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [592] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [546] 20 มิ.ย. 2559
Top