แบบฟอร์ม/ขั้นตอนการดำเนินการ

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่
ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อหลักสูตรที่จะเปิดใหม่มายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้าแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้ขอให้เสนอมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณก่อนจะดำเนินการโครงการ
3 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และนำเสนอมายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
4 สำนักวิชา/วิทยาลัย จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ และ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
5 กรณีหลักสูตรต้องการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาต่อหัว และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร ให้ประสานงานไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
6 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ศูนย์นวัตกรรมนำไฟล์เล่มหลักสูตรแสดงไว้หน้าเว็บศูนย์ฯ และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา
7 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสานสำนักวิชา/วิทยาลัยเพื่อนำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสร้างหลักสูตร
1. การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการประเมิน มายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ เฉพาะกรณีที่ขอใช้งบประมาณ ทั้งนี้ขอให้เสนอมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณก่อนจะดำเนินการโครงการ
2 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และนำเสนอมายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3 สำนักวิชา/วิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินหลักสูตร และ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
4 กรณีหลักสูตรต้องการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาต่อหัว และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร ให้ประสานงานไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
5 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ศูนย์นวัตกรรมนำไฟล์เล่มหลักสูตรแขวนหน้าเว็บของศูนย์ฯ และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา
6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสานสำนักวิชา/วิทยาลัยเพื่อนำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
แบบฟอร์ม สมอ.08 เรื่องอื่นๆ
1. ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.08) โดยระบุรายละเอียดการแก้ไขให้ครบถ้วน
2 กรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อ ไม่สามารถใช้รายชื่อซ้ำหลักอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นได้)
3 กรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
4 กรณีเพิ่มรายวิชา
5 กรณีเลื่อนกำหนดการเปิดสอน
6 เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ใบนำวาระ [19] [12 ก.พ. 2563]
7 จัดทำใบนำวาระเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
ใบนำวาระ [29] [6 ก.พ. 2563]
8 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาทักท้วง
9 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ เสนอรองวิชาการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรอง (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร)
10 จัดทำวาระเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทักท้วง
11 ติดตามการรับทราบจากสภามหาวิทยาลัยและจัดทำหนังสือพร้อมแนบ สมอ.08 (ฉบับสภา มวล.รับทราบ) แจ้ง ศบศ. และสำนักวิชาผ่านระบบ e-office เพื่อทราบและเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
12 จัดทำเอกสาร สมอ.08 (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร) ประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้าและเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนาม และส่งให้สำนักวิชา
13 ดำเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร) ในระบบ CHECO โดยแนบ สมอ.08 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
1. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษยังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
3 ศูนย์นวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
2. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 4 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อนำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
3 ศูนย์นวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร
1. การขอปิดหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลการปิดหลักสูตรในแบบฟอร์มเสนอปิดหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรที่จะขอปิดไม่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรในเวลานั้น
2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ใบนำวาระ View[8] [29 เม.ย. 2563]
3 สำนักวิชานำเสนอหลักสูตรที่ขอปิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
หนังสือเสนอวาระ View[12] [29 เม.ย. 2563]
4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 ศนร.ดำเนินการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6 ศนร.ติดตามรายงานการอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยและจัดทำหนังสือพร้อมเอกสารการขอปิดหลักสูตรฉบับสภา มวล. อนุมัติและแจ้ง ศบศ. และสำนักวิชาผ่านระบบ e-office เพื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7 ศนร.จัดทำหนังสือเสนอ สกอ. เพื่อแจ้งการปิดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องได้รับการพิจารณารับทราบจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว)
1. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [86] [19 มี.ค. 2563]
2. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [80] [29 มี.ค. 2563]
3. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [181] [23 ก.ย. 2562]
4. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [297] [23 ก.ย. 2562]
5. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [179] [23 ก.ย. 2562]
6. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [141] [23 ก.ย. 2562]
7. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [170] [23 ก.ย. 2562]
แบบฟอร์ม มคอ.3-7
1. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) [856] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) [351] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) [397] 20 มิ.ย. 2559
4. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) [300] 20 มิ.ย. 2559
5. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) [411] 20 มิ.ย. 2559
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [504] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [311] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [262] 20 มิ.ย. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [79] 12 ธ.ค. 2562
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [88] 12 ธ.ค. 2562
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [84] 12 ธ.ค. 2562
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 [63] 12 ก.ค. 2562
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 [51] 12 ก.ค. 2562
อื่นๆ
1. คู่มือ/แบบฟอร์มการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [123] 26 ก.ย. 2562
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [109] 2 พ.ค. 2562
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) [91] 4 เม.ย. 2562
5. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) [100] 4 เม.ย. 2562
6. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [90] 4 เม.ย. 2562
7. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร [222] 25 ก.พ. 2562
8. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา [133] 25 ก.พ. 2562
9. แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร [125] 22 ม.ค. 2562
10. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [229] 18 มิ.ย. 2561
11. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ [5654] 23 ธ.ค. 2559
Top