แบบฟอร์ม/คู่มือ

แบบฟอร์ม มคอ.1-7

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
2. แบบฟอร์ม มคอ.2 (ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์ AUNQA)
2.1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี [1027] 2 มี.ค. 2563
2.2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท [514] 25 ม.ค. 2563
2.3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก [351] 25 ม.ค. 2563
3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) [856] 20 มิ.ย. 2559
4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) [351] 20 มิ.ย. 2559
5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) [397] 20 มิ.ย. 2559
6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) [300] 20 มิ.ย. 2559
7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) [411] 20 มิ.ย. 2559

แบบฟอร์ม สมอ.08

ปริญญาตรี

1. แบบฟอร์ม สมอ.08 หลักสูตร 6 ปี [45] 22 พ.ย. 2562
2. แบบฟอร์ม สมอ.08 หลักสูตร 5 ปี [47] 22 พ.ย. 2562
3. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา หลักสูตร 4 ปี [55] 22 พ.ย. 2562
4. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี [49] 22 พ.ย. 2562
5. แบบฟอร์ม สมอ.08 หลักสูตร 4 ปี [50] 22 พ.ย. 2562

ปริญญาโท

1. แบบฟอร์ม สมอ.08 [52] 22 พ.ย. 2562
2. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา [44] 22 พ.ย. 2562
3. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [51] 22 พ.ย. 2562

ปริญญาเอก

1. แบบฟอร์ม สมอ.08 [55] 22 พ.ย. 2562
2. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา [60] 22 พ.ย. 2562
3. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [49] 22 พ.ย. 2562

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร

1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
[504] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
[311] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
[262] 20 มิ.ย. 2559

แบบฟอร์มอื่นๆ

1. คู่มือ/แบบฟอร์มการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [123] 26 ก.ย. 2562
2. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [74] 26 ก.ย. 2562
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [79] 12 ธ.ค. 2562
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [88] 12 ธ.ค. 2562
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [84] 12 ธ.ค. 2562
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 [63] 12 ก.ค. 2562
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 [51] 12 ก.ค. 2562
8. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [109] 2 พ.ค. 2562
9. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) [91] 4 เม.ย. 2562
10. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) [100] 4 เม.ย. 2562
11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [90] 4 เม.ย. 2562
12. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร [222] 25 ก.พ. 2562
13. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา [133] 25 ก.พ. 2562
14. แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร [125] 22 ม.ค. 2562
15. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [229] 18 มิ.ย. 2561
16. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ [5654] 23 ธ.ค. 2559
17. แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) [449] 1 พ.ย. 2560
18. แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร [648] 14 ก.ย. 2559
19. แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร [1131] 6 ก.ค. 2559
Top