แบบฟอร์ม/คู่มือ

แบบฟอร์ม มคอ.1-7

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
2. แบบฟอร์ม มคอ.2
2.1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์ AUNQA) โหลด [864]
2.2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท โหลด [359]
2.3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก โหลด [269]
3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) โหลด [652]
4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [262]
5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) โหลด [313]
6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [228]
7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) โหลด [314]

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร

1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) โหลด [378]
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) โหลด [255]
3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) โหลด [207]

แบบฟอร์มอื่นๆ

1. คู่มือ/แบบฟอร์มการเสนอคำสั่ง/ประกาศ โหลด[7]
2. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โหลด[3]
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ แบบ 2 ภาคการศึกษา) โหลด[17]
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด[10]
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด[17]
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 โหลด[11]
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 โหลด[12]
8. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โหลด[47]
9. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) โหลด[50]
10. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) โหลด[36]
11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ โหลด[41]
12. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร โหลด[99]
13. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา โหลด[79]
14. แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร โหลด[68]
15. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลด[175]
16. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ โหลด[2733]
17. แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) โหลด[363]
18. แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร โหลด[556]
19. แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โหลด[944]
20. แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) โหลด[1906]

แบบฟอร์มล่าสุด

1 คู่มือ/แบบฟอร์มการเสนอคำสั่ง/ประกาศ โหลด [7]
2 แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โหลด [3]
3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ แบบ 2 ภาคการศึกษา) โหลด [17]
4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [10]
5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [17]
6 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 โหลด [11]
7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 โหลด [12]
8 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โหลด [47]
9 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) โหลด [50]
10 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) โหลด [36]
อ่านทั้งหมด
Top