แบบฟอร์ม/คู่มือ

แบบฟอร์ม มคอ.1-7

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
2. แบบฟอร์ม มคอ.2
2.1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์ AUNQA) [917] 1 พ.ค. 2562
2.2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท [412] 24 พ.ย. 2559
2.3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก [292] 28 พ.ย. 2559
3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) [704] 20 มิ.ย. 2559
4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) [286] 20 มิ.ย. 2559
5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) [340] 20 มิ.ย. 2559
6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) [250] 20 มิ.ย. 2559
7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) [341] 20 มิ.ย. 2559

แบบฟอร์ม สมอ.08

ปริญญาตรี

1. แบบฟอร์ม สมอ.08 หลักสูตร 6 ปี [17] 22 พ.ย. 2562
2. แบบฟอร์ม สมอ.08 หลักสูตร 5 ปี [14] 22 พ.ย. 2562
3. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา หลักสูตร 4 ปี [16] 22 พ.ย. 2562
4. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี [13] 22 พ.ย. 2562
5. แบบฟอร์ม สมอ.08 หลักสูตร 4 ปี [19] 22 พ.ย. 2562

ปริญญาโท

1. แบบฟอร์ม สมอ.08 [15] 22 พ.ย. 2562
2. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา [11] 22 พ.ย. 2562
3. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [15] 22 พ.ย. 2562

ปริญญาเอก

1. แบบฟอร์ม สมอ.08 [16] 22 พ.ย. 2562
2. แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา [12] 22 พ.ย. 2562
3. แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [13] 22 พ.ย. 2562

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร

1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
[435] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
[276] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
[231] 20 มิ.ย. 2559

แบบฟอร์มอื่นๆ

1. คู่มือ/แบบฟอร์มการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [69] 26 ก.ย. 2562
2. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [25] 26 ก.ย. 2562
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [38] 12 ก.ค. 2562
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [28] 12 ก.ค. 2562
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [39] 12 ก.ค. 2562
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 [28] 12 ก.ค. 2562
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 [25] 12 ก.ค. 2562
8. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [65] 2 พ.ค. 2562
9. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) [68] 4 เม.ย. 2562
10. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) [56] 4 เม.ย. 2562
11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [64] 4 เม.ย. 2562
12. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร [183] 25 ก.พ. 2562
13. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา [93] 25 ก.พ. 2562
14. แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร [88] 22 ม.ค. 2562
15. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [199] 18 มิ.ย. 2561
16. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ [2758] 23 ธ.ค. 2559
17. แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) [405] 1 พ.ย. 2560
18. แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร [605] 14 ก.ย. 2559
19. แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร [1084] 6 ก.ค. 2559
Top