งานมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.1-7
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


การปรับปรุงหลักสูตร/เล่ม มคอ.2/การรับทราบจาก สป.อว.
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ navcur

อ่านทั้งหมด>>>>
เอกสารดาวน์โหลด navcur

1. กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 [90] calendarcur [1 เม.ย. 2565]
2. กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 [88] calendarcur [1 เม.ย. 2565]
3. กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 [74] calendarcur [1 เม.ย. 2565]
4. กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 [70] calendarcur [1 เม.ย. 2565]
5. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565 [69] calendarcur [1 เม.ย. 2565]
6. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [245] calendarcur [9 พ.ย. 2564]
7. ประกาศ เงื่อนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อปรับเป็นเกรด หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง หลักสูตร 2564 [190] calendarcur [5 พ.ย. 2564]
8. ตอบข้อหารือกรณีการจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [301] calendarcur [16 ก.ย. 2564]
9. แบบฟอร์มจดหมายเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ [411] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
10. ขั้นตอนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ [433] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
อ่านทั้งหมด >>>
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
International Standard Classification of Education ISCED 2011

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว.
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
ระบบบริหารหลักสูตร
ค้นหามติการประชุม