รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

    สำนักวิชาทั้งหมด

สำนักวิชาการจัดการ

ปริญญาตรี

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา มคอ.2 สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
1 25490231104296

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2565 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 82 รายละเอียด รายละเอียด 2569
2 25620231100625

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1/2562 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 399
รายละเอียด รายละเอียด 2566
3 25620231100627

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1/2562 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 444
รายละเอียด รายละเอียด 2566
4 25630234000986

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
1/2563 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 108
รายละเอียด รายละเอียด 2567
Top