รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

    สำนักวิชาทั้งหมด

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา มคอ.2 สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
1 -

กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1/2561 มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล. 140 รายละเอียด รายละเอียด 2565
2 25480231106782

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2562 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 319
รายละเอียด รายละเอียด 2566
3 25490231105073

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2562 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 192
รายละเอียด รายละเอียด 2566

ปริญญาโท

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา มคอ.2 สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
1 25430231101959
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 ก.พ. 2564)
(เอกสารขอปิดหลักสูตร)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2560 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 139
รายละเอียด รายละเอียด 2564
2 25500231112149
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 17 ส.ค. 2562)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
2/2557 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 176
รายละเอียด รายละเอียด 2561
3 25630236000584

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2/2563 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 328
รายละเอียด รายละเอียด 2567
4 25630236003532

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2/2563 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 49
รายละเอียด - 2567

ปริญญาเอก

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา มคอ.2 สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
1 25500231112151
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 17 ส.ค. 2562)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
2/2557 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 116
รายละเอียด รายละเอียด 2561
2 25500231112184
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 20 ต.ค. 2561)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
3/2556 มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. 209
รายละเอียด รายละเอียด 2560
3 25610238000641

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
1/2566 มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล. 48 รายละเอียด - 2570
4 25640238000666

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
1/2564 มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล. 297 รายละเอียด รายละเอียด 2568
Top