ข้อบังคับ


1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2563) โหลด [18]
วันที่ออกประกาศ : 5 ก.ย. 2562
2. แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โหลด [17]
วันที่ออกประกาศ : 29 ส.ค. 2562
3. แต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 โหลด [18]
วันที่ออกประกาศ : 17 ก.ย. 2562
4. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการเกษตรและประกอบการ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2561) โหลด [18]
วันที่ออกประกาศ : 12 ก.ค. 2562
5. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โหลด [21]
วันที่ออกประกาศ : 21 ส.ค. 2562
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 โหลด [265]
วันที่ออกประกาศ : 5 มิ.ย. 2560
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2560 โหลด [529]
วันที่ออกประกาศ : 24 มี.ค. 2560
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โหลด [397]
วันที่ออกประกาศ : 14 ธ.ค. 2552
9. ข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โหลด [227]
วันที่ออกประกาศ : 8 ธ.ค. 2551

ทั้งหมด 9 รายการ : 1 หน้า : 1

ข้อบังคับล่าสุด

1 ข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์โหลด [227]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549โหลด [397]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2560โหลด [529]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560โหลด [265]
5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)โหลด [21]
6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการเกษตรและประกอบการ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2561)โหลด [18]
7 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562โหลด [18]
8 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562โหลด [17]
9 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2563) โหลด [18]
ข้อบังคับทั้งหมด
Top