โครงสร้างบุคลากร


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
 

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
 

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
นายอวยพร เรืองศรี
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนฤมล ศรีรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิศวียา เนาวนัติ
Top