รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำหลักสูตร
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
2. ประชุมเสวนาคณบดี
3. ประชุมการจัดสอบทักษะด้านดิจิทัล ด้านการใช้ภาษาไทย และด้านภาษาอังกฤษ (Exit Exam)
4. การคัดเลือกปริญญากิตติมศักดิ์
5. ระบบ Checo (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
6. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
- การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3-6
- รายงานการดำเนินการ มคอ.3-6
- ดาวน์โหลดรายละเอียดภาระงาน

โทร.73791, 0-7567-3791
อีเมล snaruemo@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำหลักสูตร
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- สำนักวิชานิติศาสตร์
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชาการเงินและบัญชี
- สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
3. ระบบ Checo (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
4. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
- การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3-6
- รายงานการดำเนินการ มคอ.3-6
- ดาวน์โหลดรายละเอียดภาระงาน


โทร.77043, 0-7547-7043
อีเมล pmuntana@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำหลักสูตร
- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ประชุมสภาวิชาการ
3. ระบบ Checo (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
4. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
- การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3-6
- รายงานการดำเนินการ มคอ.3-6
- ดาวน์โหลดรายละเอียดภาระงาน


โทร.77042, 0-7547-7042
อีเมล nvisavee@mail.wu.ac.th

Top