ประวัติการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. มคอ.2 ฉบับผ่าน สป.อว. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
โหลดไฟล์ [100]
2. ประวัติการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปรับปรุงครั้งที่ 1 เรื่อง แก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปรับปรุงครั้งที่ 2 เรื่อง แก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างTop