เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว.


1. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [384] [19 มี.ค. 2563]
2. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [330] [29 มี.ค. 2563]
3. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [477] [23 ก.ย. 2562]
4. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [637] [23 ก.ย. 2562]
5. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [368] [23 ก.ย. 2562]
6. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [390] [23 ก.ย. 2562]
7. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [448] [23 ก.ย. 2562]

ค้นพบ 7 รายการ

Top