โครงสร้างบุคลากร

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
 

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
 

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
นายอวยพร เรืองศรี
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนันทวัฒน์ ฟองมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพณิชา โสพรรณรัตน์
 
Top