คณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา navqa

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 dowmloadiconqa [1788]
วันที่ออกประกาศ : 28 ม.ค. 2562
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 dowmloadiconqa [1806]
วันที่ออกประกาศ : 8 ม.ค. 2561
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 dowmloadiconqa [208]
วันที่ออกประกาศ : 9 มิ.ย. 2560
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 dowmloadiconqa [149]
วันที่ออกประกาศ : 28 ม.ค. 2562

ทั้งหมด รายการ จำนวน 0 หน้า
Top