คณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา navqa

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 dowmloadiconqa [1691]
วันที่ออกประกาศ : 28 ม.ค. 2562
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 dowmloadiconqa [1721]
วันที่ออกประกาศ : 8 ม.ค. 2561
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 dowmloadiconqa [179]
วันที่ออกประกาศ : 9 มิ.ย. 2560
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 dowmloadiconqa [120]
วันที่ออกประกาศ : 28 ม.ค. 2562

ทั้งหมด 4 รายการ จำนวน 1 หน้า
Top