ข้อมูลตัวบ่งชี้ navqa


เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ WUQA-P

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา ตามระบบ WUQA-S

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ WUQA-U


เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ WUQA-P

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา ตามระบบ WUQA-S

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ WUQA-U
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)


ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560)

ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา 2560)ตัวอย่างแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- การคงอยู่

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

-การสำเร็จการศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

- ระบบการบริหารอาจารย์

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

- อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การคงอยู่ของอาจารย์

- ความพึงพอใจของอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในวิชาในหลักสูตร (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- การกำหนดผู้สอน (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การจัดการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับห้วข้อวิทยานิพนธ์ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การช่วยเหลือกำกับติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

- ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2561

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

สามารถใช้ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

สามารถใช้ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะแและวัฒนธรรม  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน

- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและความคุ้มค่าของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร(รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร)

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตัวบ่งชี้1.3อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย(รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ(รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา)

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร2)
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559)
ตัวอย่างข้อคำถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

ตัวบ่งชี้ 2.2  (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา


การรับนักศึกษา 
- สรุปผลการรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

-สรุปผลการรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2560
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
-การคงอยู่
การสำเร็จการศึกษา (upload ข้อมูลวันที่  16 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากรอมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 )
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ต้วบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในวิชาในหลักสูตร  (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการรเรยนการสอน
- การกำหนดผู้สอน (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับห้วข้อวิทยานิพนธ์ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การช่วยเหลือกำกับติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รายงานผลการดำเนินงานโดยหลักสูตร)
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


- ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
สามารถใช้ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
สามารถใช้ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะแและวัฒนธรรม  (รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและความคุ้มค่าของหลักสูตร
- ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร(รายงานผลการดำเนินงานโดยสำนักวิชา)
สามารถใช้ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตัวบ่งชี้1.3อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย(รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ(รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา)
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ระดับหลักสูตร

คำชี้แจง มหาวิทยาลัยได้จัดทำฐานข้อมูลกลางในภาพรวมเป็นรายตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558)
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อมูลบัณฑิต ปีการศึกษา 2558)
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การรับนักศึกษา
- สรุปผลการรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
(ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554 (ข้อ 5 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ)
2) คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 502/2559 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
3) เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา
4) สรุปงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
5) คู่มือระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560
2. บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของงานแนะแนวและงานหอพัก
2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2559
3) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
4) รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (Well Being Center)
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
• ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
• ระดับปริญญาเอก
- การสำเร็จการศึกษา
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
• ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
• ระดับปริญญาเอก
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. การวิเคราะห์อัตรากำลังอาจารย์
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานฯ ครั้งที่ 1-6
ที่มา : ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
2. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาการเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.2535
2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสมัครสอบคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
3. การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
1) คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สามารถสืบค้นได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
2) คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ (รูปแบบคำสั่ง/ประกาศ และแบบฟอร์มการตรวจสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการต่างๆ)
3) หนังสือที่ ศธ 57040902/3498 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระบบการบริหารอาจารย์
1. การบริหารค่าจ้างและการกำหนดอัตราค่าตอบแทน
1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557
2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ บัญชีอัตราเงินประจำปีตำแหน่งบริหาร และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557
3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานและการกำหนดสาชาชาดแคลน พ.ศ. 2560
4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างและการกำหนดอัตราค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
2. การกำหนดภาระงาน
1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2547 (สามารถสืบค้นได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานตำแหน่งทางวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
3. สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 ข้อ 13
2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ.2558
3) ระเบียบฯ ว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถสืบค้นได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
4) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ.2554
5) ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตร พ.ศ.2554 และ ประกาศฯ เรื่องเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2554
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
4. การออกจากงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 (ใช้เอกสารเดียวกับสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล ข้อ 1)
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
5. การยกย่อง เชิดชู ให้รางวัล
5.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ใบลงทะเบียนกิจกรรมชื่นชมคุณค่าบุคลากรเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
5.2 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูและอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558
2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558
ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2545
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2554
3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แนวปฏิบัติการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในเวลาปฏิบัติงานปกติหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน
4) หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง หลักเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือก และการบรรจุ ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
6) ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนบางส่วนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
2. การสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ
2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)
3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
4) รายชื่ออาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (ดูได้จาก ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับสำนักวิชา)
ที่มา : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
3. การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2559
2) คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 643/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกำหนดผู้สอน เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ 5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการ ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของ .ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
ด้านห้องสมุดฯ
ตารางสรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ จำนวนวารสาร ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการฐานข้อมูล การใช้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และสรุปจำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมทักษะสารสนเทศจำแนกตามสำนักวิชา
ด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการใช้บริการห้องปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์
ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
1) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
2) สรุปรายการ WU. WIFI
ด้านห้องเรียน
ระบบจองห้องบรรยาย

ระดับสำนักวิชา

คำชี้แจง มหาวิทยาลัยได้จัดทำฐานข้อมูลกลางในภาพรวมในบางตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนักวิชาพิจารณาผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.2 และ ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละสำนักวิชา เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ - ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอก
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ประจำและนักวิจัย เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละสำนักวิชา เขียนผลการดำเนินงานโดยแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะในประเด็น
- ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
- รายงานการคำนวณต้นทุนการผลิตบัณฑิตในระดับสำนักวิชาและหลักสูตรที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่มา: ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์)


ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 การสนับสนุนการเรียนรู้

ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
    ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา [18/1/2565] โหลด [205] ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [18/1/2565] โหลด [239] ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา [18/1/2565] โหลด [96]
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
    ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ [18/1/2565] โหลด [84] ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ [18/1/2565] โหลด [113]
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
    ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร [18/1/2565] โหลด [30]

ระดับสำนักวิชา

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
Top