หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/ประกาศ


1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา [26 เม.ย. 2562] downloadiconqa [915] 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 [7 มี.ค. 2562] downloadiconqa [312] 3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [9 มิ.ย. 2560] downloadiconqa [574] 4. การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน [29 ม.ค. 2559] downloadiconqa [492] 5. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 [27 ม.ค. 2559] downloadiconqa [598]

ค้นพบ รายการ