ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
รองอธิการบดี
1 ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
โทร. 0-7567-3804
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73804
อีเมล tawadchai.su@wu.ac.th
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
2 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
โทร. 0-7567-3760
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73760
อีเมล poonsit.hi@wu.ac.th, poonsit.hi@mail.wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
3 นายอวยพร เรืองศรี
โทร. 0-7547-7045
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77045
อีเมล ruayporn@wu.ac.th, ruayporn@mail.wu.ac.th
1. กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
2. ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
1 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73759
อีเมล kprimpra@wu.ac.th,
kprimpra@mail.wu.ac.th
1. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การเลขานุการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นายชัยรัตน์ แซ่สุ
โทร. 0-7547-7044
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77044
อีเมล sachaira@wu.ac.th, sachaira@mail.wu.ac.th
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Top