โครงสร้างบุคลากร

 

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการติดต่อประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
- ข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 5 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ข้อมูลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ด้านการนำองค์กร และด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- สนับสนุนข้อมูล/ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
ระดับมหาวิทยาลัย
- จัดทำ (ร่าง) SAR และรายงานการประเมิน ปีการศึกษา 2564
- ติดต่อประสานงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา) ครั้งที่ 3
5. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดเพื่อการ ประกันคุณภาพ) ครั้งที่ 3
6. การอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- การอบรมหลักการและแนวทางการจัดทำ Benchmarking
- ประชุมชี้แจงสำนักวิชา/วิทยาลัย เรื่องการจัดทำข้อมูลเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ
7. ระบบ CHE QA Online (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
8. การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
- จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม แผนการดําเนินงานเพื่อประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก
- เขียนผลการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน ประเด็นพิจารณาที่ 27 – 29)
- ตรวจทานข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามแบบฟอร์ม PA2-1 และ PA2-2


โทร.77045, 0-7547-7045
อีเมล ruayporn@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการติดต่อประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
- วิทยาลัยนานาชาติ
2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
- ข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 1 การนำองค์กร และด้านที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา
- ข้อมูลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- สนับสนุนข้อมูล/ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
ระดับมหาวิทยาลัย
- ติดต่อประสานงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา) ครั้งที่ 1
5. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดเพื่อการ ประกันคุณภาพ) ครั้งที่ 2
6. การอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0)
- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
- โครงการฝึกอบรม “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
7. ระบบ CHE QA Online (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
8. การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
- ติดตามรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานเป็นรายประเด็นพิจารณาตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (จากคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด)- ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย - ด้านที่ 4 ผลของการบริหารวิชาการ


โทร.73759, 0-7567-3759
อีเมล kprimpra@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการติดต่อประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
- ข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 3 การวิจัย และด้านที่ 4 การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
- ข้อมูลตัวชี้วัดยุทธศาตร์ ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- สนับสนุนข้อมูล/ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
ระดับมหาวิทยาลัย
- ติดต่อประสานงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา) ครั้งที่ 2
5. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดเพื่อการ ประกันคุณภาพ) ครั้งที่ 1
6. การอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
7. ระบบ CHE QA Online (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
8. การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
- ประสานงานเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
- ติดตามรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานเป็นรายประเด็นพิจารณาตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (จากคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด) ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
- นำไฟล์รายงาน PA 2-1 และ PA 2-2 และเอกสารต่างๆ ตามที่ สมศ.กำหนด เข้าระบบ Automated ของ สมศ.
- ติดต่อประสานงาน สมศ. และ คณะกรรมการในการประเมิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
- ติดตามรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประเมินระบุ
- สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ


โทร.77044, 0-7547-7044
อีเมล sachaira@mail.wu.ac.th

Top