โครงสร้างบุคลากร

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
 

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
 

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
นายอวยพร เรืองศรี
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัยรัตน์ แซ่สุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปริมประภา เขมะกะ
 
Top