คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย navqa

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3. พิจารณาตรวจสอบรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. จัดให้มีการเผยแพร่ระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561 [536]
วันที่ออกประกาศ : 13 ก.ย. 2562
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559 [523]
วันที่ออกประกาศ : 28 ก.ย. 2560
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558 และ 2559 [612]
วันที่ออกประกาศ : 18 ส.ค. 2559
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 และ 2558 [586]
วันที่ออกประกาศ : 3 ก.ย. 2558
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2556 และ 2557 [582]
วันที่ออกประกาศ : 25 พ.ย. 2556
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2554 และ 2555 [531]
วันที่ออกประกาศ : 11 ม.ค. 2555
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2553 และ 2554 [532]
วันที่ออกประกาศ : 31 พ.ค. 2554
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2551 และ2552 [576]
วันที่ออกประกาศ : 29 เม.ย. 2552
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2549 และ 2550 [534]
วันที่ออกประกาศ : 7 มิ.ย. 2550
Top