คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน navqa

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา/หน่วยงาน
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
5. การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพจากภายนอก 6. การจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอื่นๆ

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560 [465]
วันที่ออกประกาศ : 30 พ.ค. 2561
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559 [523]
วันที่ออกประกาศ : 23 พ.ค. 2560
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557 [695]
วันที่ออกประกาศ : 23 ก.ย. 2558
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 [639]
วันที่ออกประกาศ : 31 ก.ค. 2557
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 (แก้ไข) [552]
วันที่ออกประกาศ : 27 พ.ย. 2556
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 [606]
วันที่ออกประกาศ : 26 ก.ค. 2556
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2551 [587]
วันที่ออกประกาศ : 23 มิ.ย. 2552
Top