คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มวล. navqa

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจประเมินการดำเนินงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด
3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ระบุในรายงาน และรวบรวมเพิ่มเติม
4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2561 [517]
วันที่ออกประกาศ : 8 ส.ค. 2562
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2560 [415]
วันที่ออกประกาศ : 8 ต.ค. 2561
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2560 [469]
วันที่ออกประกาศ : 18 ก.ย. 2561
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2559 [542]
วันที่ออกประกาศ : 16 ส.ค. 2560
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 [625]
วันที่ออกประกาศ : 31 ส.ค. 2559
6 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบันและสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2554 [575]
วันที่ออกประกาศ : 31 ม.ค. 2555
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบันและสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2553 [611]
วันที่ออกประกาศ : 6 ก.ค. 2554
8 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบันและสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2552 [569]
วันที่ออกประกาศ : 31 ม.ค. 2552
9 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบันและสำนักวิชา) ปีการศึกษา 2551 [594]
วันที่ออกประกาศ : 1 มิ.ย. 2552

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561 [365]
วันที่ออกประกาศ : 8 ส.ค. 2562
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2560 [498]
วันที่ออกประกาศ : 18 ก.ย. 2561
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559 [531]
วันที่ออกประกาศ : 7 ก.ย. 2560

1 1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ปีการศึกษา 2553 [651]
วันที่ออกประกาศ : 5 ก.ย. 2554
2 2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ปีการศึกษา 2552 [604]
วันที่ออกประกาศ : 24 มิ.ย. 2553
3 3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ปีการศึกษา 2551 [594]
วันที่ออกประกาศ : 1 มิ.ย. 2552
Top