การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระบบ WUQA) navqa

1. สูตรคำนวณคะแนนระดับสำนักวิชา
[35] [23 ส.ค. 2565]
2. สูตรคำนวณคะแนนระดับหลักสูตร
[163] [23 ส.ค. 2565]
3. แบบฟอร์ม (Template) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ WUQA-P (สำหรับผู้ประเมิน) ปีการศึกษา 2564
[179] [11 ส.ค. 2565]
4. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา/วิทยาลัย ตามเกณฑ์ WUQA-S ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565)
[149] [15 ก.ค. 2565]
5. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ WUQA-P ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565)
[319] [15 ก.ค. 2565]
6. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
[306] [18 พ.ค. 2564]
7. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
[363] [18 พ.ค. 2564]
8. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563
[390] [28 ก.ย. 2564]
9. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
[275] [9 ก.ย. 2564]
10. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี)
[612] [9 ก.ย. 2564]
11. แบบฟอร์ม (Template) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ WUQA-S (สำหรับผู้ประเมิน)
[463] [24 ส.ค. 2564]
12. แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) พร้อมตัวอย่าง
[8118] [26 มี.ค. 2563]
การคำนวณภาระงานเที่ยบเท่าเต็มเวลา (Full-Time Equivalent, FTE) 1. การคำนวณภาระงานเที่ยบเท่าเต็มเวลา (Full-Time Equivalent, FTE)
[13] [9 ก.ย. 2565]
คู่มือ WUQA ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2564) 2. คู่มือ WUQA ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2564)
[288] [22 มี.ค. 2565]
คู่มือ WUQA ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2563) 3. คู่มือ WUQA ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2563)
[589] [25 มี.ค. 2564]
Power Point การปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2563) 4. Power Point การปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2563)
[188] [25 มี.ค. 2564]
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0 5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0
[271] [28 ธ.ค. 2563]
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0 6. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0
[333] [27 มี.ค. 2563]
Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level Version 2.0 7. Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level Version 2.0
[246] [27 มี.ค. 2563]
คู่มือ WUQA ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย (ฉบับเดือนเมษายน 2563) 8. คู่มือ WUQA ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย (ฉบับเดือนเมษายน 2563)
[859] [27 มี.ค. 2563]
เอกสารแนะนำระบบ WUQA 9. เอกสารแนะนำระบบ WUQA
[359] [30 เม.ย. 2563]
Top