การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระบบ WUQA) navqa

1. สูตรการคำนวณคะแนนประเมินตนเองระดับสำนักวิชา
[132] [7 ก.ย. 2564]
2. สูตรการคำนวณคะแนนประเมินตนเองระดับหลักสูตร
[216] [7 ก.ย. 2564]
3. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
[136] [18 พ.ค. 2564]
4. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
[156] [18 พ.ค. 2564]
5. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563
[276] [28 ก.ย. 2564]
6. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
[208] [9 ก.ย. 2564]
7. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี)
[456] [9 ก.ย. 2564]
8. แบบฟอร์ม (Template) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ WUQA-S (สำหรับผู้ประเมิน)
[391] [24 ส.ค. 2564]
9. แบบฟอร์ม (Template) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ WUQA-P (สำหรับผู้ประเมิน)
[542] [24 ส.ค. 2564]
10. แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) พร้อมตัวอย่าง
[8080] [26 มี.ค. 2563]
Top