งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ข้อมูลงบประมาณ
แบบฟอร์ม
ปฏิทิน ผอ.


ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 [0] [1 พ.ย. 2564]
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
ข้อมูลจาก ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://finance.wu.ac.th/th/ระเบียบหลักเกณฑ์/

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

WFH WU DOMS e-report
e-meeting e-meeting e-inventory
DPSTop