ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-2261
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72261
อีเมล dsuthany@wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Computer and Information Sciences
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการ
1 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
โทร. 0-7567-3760
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73760
อีเมล poonsit.hi@wu.ac.th, poonsit.hi@mail.wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
1 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โทร. 0-7547-7040
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77040
อีเมล fnantawa@wu.ac.th, fnantawa@mail.wu.ac.th
1. ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
2. วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางพณิชา โสพรรณรัตน์
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73770
อีเมล panicha.sp@wu.ac.th, panicha.sp@mail.wu.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73771
อีเมล pattranit.ch@wu.ac.th, pattranit.ch@mail.wu.ac.th
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายอวยพร เรืองศรี
โทร. 0-7547-7045
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77045
อีเมล ruayporn@wu.ac.th, ruayporn@mail.wu.ac.th
1. กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
2. ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73759
อีเมล kprimpra@wu.ac.th,
kprimpra@mail.wu.ac.th
1. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การเลขานุการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นายชัยรัตน์ แซ่สุ
โทร. 0-7547-7044
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77044
อีเมล sachaira@wu.ac.th, sachaira@mail.wu.ac.th
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
7 นางสาวนฤมล ศรีรัตน์
โทร. 0-7567-3791
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73791
อีเมล snaruemo@wu.ac.th, snaruemo@mail.wu.ac.th
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
โทร. 0-7547-7043
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77043
อีเมล pmuntana@wu.ac.th, pmuntana@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร. 0-7547-7042
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77042
อีเมล nvisavee@wu.ac.th, nvisavee@mail.wu.ac.th
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
10 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
โทร. 0-7567-3790
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73790
อีเมล surasak.ch@wu.ac.th, surasak.ch@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 นางสาวศุภาวรรณ คงทน
โทร. 0-7547-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล suppawan.ko@wu.ac.th, suppawan.ko@mail.wu.ac.th
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
พนักงานธุรการ
12 นางสาวบัณฑิตา วงเซี่ยน
โทร. 0-7547-7046
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77046
อีเมล buntita.vo@wu.ac.th, buntita.vo@mail.wu.ac.th
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) พนักงานธุรการ
Top