ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
รองอธิการบดี
1 ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
โทร. 0-7567-3804
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73804
อีเมล tawadchai.su@wu.ac.th
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
2 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
โทร. 0-7567-2344
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72344
อีเมล charun.bu@wu.ac.th
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
โทร. 0-7567-3801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73801
อีเมล surin.ma@wu.ac.th
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้ช่วยอธิการบดี
4 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-2261
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72261
อีเมล dsuthany@wu.ac.th
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
5 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
โทร. 0-7567-2327
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72327
อีเมล pwijittr@wu.ac.th
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
6 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
โทร. 0-7567-3760
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73760
อีเมล poonsit.hi@wu.ac.th, poonsit.hi@mail.wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
7 นายอวยพร เรืองศรี
โทร. 0-7547-7045
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77045
อีเมล ruayporn@wu.ac.th, ruayporn@mail.wu.ac.th
1. กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
2. ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
1 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โทร. 0-7547-7040
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77040
อีเมล fnantawa@wu.ac.th, fnantawa@mail.wu.ac.th
1. ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
2. วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางพณิชา โสพรรณรัตน์
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73770
อีเมล panicha.sp@wu.ac.th, panicha.sp@mail.wu.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
3 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73759
อีเมล kprimpra@wu.ac.th,
kprimpra@mail.wu.ac.th
1. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การเลขานุการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นายชัยรัตน์ แซ่สุ
โทร. 0-7547-7044
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77044
อีเมล sachaira@wu.ac.th, sachaira@mail.wu.ac.th
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
5 นางสาวนฤมล ศรีรัตน์
โทร. 0-7567-3791
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73791
อีเมล snaruemo@wu.ac.th, snaruemo@mail.wu.ac.th
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
โทร. 0-7547-7043
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77043
อีเมล pmuntana@wu.ac.th, pmuntana@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร. 0-7547-7042
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77042
อีเมล nvisavee@wu.ac.th, nvisavee@mail.wu.ac.th
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
8 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
โทร. 0-7567-3790
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73790
อีเมล surasak.ch@wu.ac.th, surasak.ch@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73771
อีเมล kansiree.ka@wu.ac.th, kansiree.ka@mail.wu.ac.th
1. บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(การบัญชี)
พนักงานธุรการ
10 นางสาวศุภาวรรณ คงทน
โทร. 0-7547-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล suppawan.ko@wu.ac.th, suppawan.ko@mail.wu.ac.th
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
พนักงานธุรการ
Top